Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
Adresa školySídlisko č. 341/1
Telefón+421 033/5592403
E-mailzsjbohunice@gmail.com
WWW stránkajaslovskebohunice.edupage.org
ZriaďovateľOU Jaslovské Bohunice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Anton Puškár   
ZRŠMgr. Vladimír Strečanský   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ingrid Bokorová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Lucia Bubánová 
 Janka Kocánová 
ostatní zamestnanciEva Radošovská 
   
zástupcovia rodičovIng. Mário Rapant 
 Ing. Marek Heteš 
 Zuzana Kureková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Ľubomír Bokor 
 Ing. Jozef Sýkora 
 Ing. Peter Slivenský 
iníMiroslav Remenár 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľa školy pracovali podľa plánov vypracovaných na šk. rok 2015/2016. Úlohou vedúcich komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po stránke metodickej, obsahovej so zameraním na plnenie cieľov a úloh vytýčených v pláne práce.

Na zasadnutiach MZ a PK sa pravidelne prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh, hľadali sa opatrenia a východiská na riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti, nové poznatky a inovačné trendy nadobudnuté vzdelávaním.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. stupeň + ŠKDMgr. Ĺubica Zemkovávšetky predmety 1. stupňa 
PK spoločenskovednáMgr. Lenka StračárováSJL, CJ. DEJ, OBN, ETV, NBV, HUV, TSV 
PK prírodovednáMgr. Lucia BubánováMAT, FYZ, BIO, CHE, GEG, INF 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 257

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22221111113
počet žiakov353731272528202727257
z toho ŠVVP12241213218
z toho v ŠKD3034217      

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 41/ 17 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 1.9.2018: 41/17 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 4 dievčat

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8 ročBiling. Š 5 roč.Gym 4 ročSOŠSOUOU 3 roč.OU 2 roč.Spolu
prihlásení019125 128
prijatí019125 128
% úspešnosti 100 %100 %100 %100 % 100 % 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJČSPDEJETVFRJFUPFYZGEGHUVCHEILIIFV
I. A1,05          1   
I. B1,2          1   
II. A1,1          1   
II. B1          1   
III. A1,25          1   
III. B1,53          1   
IV. A1,73          1  1,13
IV. B1,33          1  1,25
V.21,96   1,72    1,961   
VI.1,822,11   1,82   1,862,181   
VII.2,152,05   1,55   2,42,1512  
VIII.2,31,93   1,89 1,85 2,151,81 2,22  
IX.2,072,15   1,56 1,67 1,961,78 1,89  

TriedaINFKAJMATNBVNEJOBNOBVPOPPCPPVCPRIPDAPRVRUJSJL
I. A  1,05         1 1,05
I. B  1,25         1,13 1,31
II. A  1,2         1,05 1,3
II. B  1,41         1,18 1,59
III. A1 1,75      1 1,5  1,5
III. B1,4 1,8      1 1,73  1,73
IV. A  1,53      1 1,53  1,87
IV. B  1,42      1 1,5  1,42
V.1,08 1,92           2
VI.1 2  1,25        2,18
VII.1,4 2,35 21,55       2,142
VIII.1 2,48  1,89        2,04
IX.1 2,22  1,37        2,37

TriedaSPRSEEŠPPTEHTHDTSVTEVTBRTZPTOFVLAVUMVYVZEM
I. A1    1      1 
I. B1    1      1 
II. A1    1      1 
II. B1    1      1 
III. A1     1   1,38 1 
III. B1    1    1,47 1 
IV. A1     1   1,67 1 
IV. B1     1   1,5 1 
V.1   11      1 
VI.1   11      1 
VII.1   11      1 
VIII.1,041   1,07        
IX.11   1        

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A191900
I. B161600
II. A202000
II. B171700
III. A161600
III. B151500
IV. A151500
IV. B121200
V.252500
VI.282800
VII.202000
VIII.272610
IX.272700

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A19119362,79119362,7900,00
I. B16124282,80124282,8000,00
II. A20169484,70169484,7000,00
II. B17135579,71135579,7100,00
III. A1682451,5082451,5000,00
III. B1597865,2097865,2000,00
IV. A15125683,73125683,7300,00
IV. B1299382,7599382,7500,00
V.25209683,84209583,8010,04
VI.28270896,71270896,7100,00
VII.20134767,35134667,3010,05
VIII.27244890,67243090,00180,67
IX.274058150,304045149,81130,48

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Monitor 5 SJL2464,7
Monitor 5 MAT2468,6
Monitor 9 SJL2767,9
Monitor 9 MAT2764,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

1. – 4. ročník

 

 Školský rok 2017/2018

Vzdelávacia

oblasť

Predmety

1.

2.

3.

4.

pov/roz.

1.-4.

spolu

Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk

9

 

8

 

7

6

2

30

2

32

Prvý cudzí jazyk

 

1

2

3

 

3

 

6

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

5

41

Príroda

 a spoločnosť

Prvouka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

 

3

Prírodoveda

 

 

 

 

1

1

1

1

2

3

Vlastiveda

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

9

Matematika

a práca s

informáciami

Matematika

4

1

4

4

1

3

2

15

5

20

Informatika

 

 

 

1

 

1

 

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

5

22

Človek

a hodnoty

Etická  / náboženská

 výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

Človek a svet

práce

Pracovné

vyučovanie

 

 

 

 

 1

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Umenie

 a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

2

 

1

1

 

6

6

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

Zdravie

 a pohyb

Telesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Povinné hod.

 

20

 

20

 

23

 

21

 

84

 

84

Voliteľné h.

 

 

2

 

3

 

2

 

5

 

12

12

Hodiny spolu

 

22

23

25

26

96

96

 


 

 5.– 9. ročník

   Školský rok 2017/2018

Vzdelávacia

 oblasť

predmety

5.

6.

7.

8.

9.

pov/roz

5.-9.

Spolu

Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk

5

 

5

 

4

4

1

5

1

23

3

26

Prvý cudzí jazyk

3

1

3

 

3

 

3

1

3

 

15

2

17

Druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

2

1

1

1

 

2

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

8

48

Matematika

 a práca s informáciami

Matematika

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

20

5

25

Informatika

1

 

1

 

 1

1

 

 1

5

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

5

30

Človek

a svet práce

Svet práce

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

2

Technika

1

 

1

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Človek

 a príroda

Biológia

2

 

1

1

2

1

1

 

7

1

8

Fyzika

 

 

2

 

1

2

 

1

1

6

1

7

Chémia

 

 

 

 

2

 

1

 1

2

 

5

 1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3

21

Človek

 a spoločnosť

Dejepis

1

 

1

1

 

1

 

2

 1

6

8

Geografia

2

 

1

1

1

 

1

1

1

 

6

2

8

Občianska výchova

 

 

1

 

1

 

1

 

 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

4

20

Človek

 a hodnoty

Náboženská / 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

5

etická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Umenie

 a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

1

1

 

 

 

 

 

3

1

4

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

7

Zdravie

 a pohyb

Telesná a športová

 výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

Spolu

povinná časť

 

24

 

25

 

26

 

24

 

26

 

125

 

 

Voliteľné

 hodiny

 

 

3

 

4

 

4

 

6

 

4

 

21

 

Hodiny spolu

 

27

29

30

30

30

125

21

146

 

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovChlapciDievčatá
1. ročník2351817
2. ročník2371918
3. ročník2312110
4. ročník2271314
5. ročník1251411
6. ročník1281612
7. ročník120146
8. ročník1271611
9. roční.1271413
 13257145112

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP185
DPP31
Znížený úväzok22
ZPS02
Na dohodu00

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1919
vychovávateľov 33
asistentov učiteľa 11
    
spolu 2323

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška71
2.kvalifikačná skúška3 
štúdium školského manažmentu02
špecializačné štúdium4 
štúdium aktualizačné7 
štúdium inovačné22
postgraduálne0 
vysokoškolské pedagogické01
vysokoškolské nepedagogické0 

Aktivity a prezentácia na verejnosti


Zrealizovaná akcie členov MZ 1-4 v šk roku 2017/2018
5.9. Didaktické hry
19.10. Kino MAX v Trnave, žiaci 2.A si pozreli filmové predstavenie Spievankovo a kráľovná Harmónia organizačne zabezpečila p. Mojžišová
20.10. Šarkaniáda, žiaci roč. 1-4 súťažili o najdlhšie leitajúceho, najkrajšieho ručne vyrobeného, najväčšieho šarkana a šarkana s najdlhším chvostom. Sprievodnou akciou bol hod balónom. organizačne zabezpečil p. Varga, zúčastnili sa p. Holická, p. Kristová a vychovávateľky ŠKD
6.11. Žiaci 1.A a 1.B navštívili deti v miestnej materskej škole zúčastnili sa p. Zemková a Kristová
9.11.  Jesenné popoludnie s rodičmi. Žiaci 2.A si pripravili pásmo piesní a básní.P. učiteľka podávala rodičom čaj a ľahké občerstvenie a vyrobila pekné darčeky. organizačne zabezpečila p. Mojžišová
9.11. Počas jesenných tvorivých dielní si žiaci vyrábali lampášiky. organizačne zabezpečili p. Holická a Danišová, zúčastnila sa p. Bošnáková 
21.11.  Popoludnie s LEGOM – žiaci 1. a 3. ročníkov. Súťažilo 26 žiakov v stavaní obytných ulíc, sídlisk alebo námestí. Zvíťazilo družstvo zložené z A. Strečanského, Š. Holického, M. Makovicu a L. Horníčkovej. Z jednotlivcov bol ocenený M. Junas a D. Kobetič. 
30.11.  Popoludnie s Dobšinským – žiaci 4.B a  piataci navštívili okresnú knižnicu J. Fándlyho v Trnave
23.11. V KD si žiaci roč. 3-9 pozreli divadelné predstavenia v anglickom jazyku Zlatá rybka
27.11. Lektori jazykovej školy Your Choice začali s vyučovaním anglického jazyka, ktoré bude počas školského roka prebiehať vždy v posledný týždeň v mesiaci
6.12. Mikuláš. Naši deviataci prezlečení za Mikuláša, čertov a anjelov obdarovali svojich spolužiakov malými darčekami a potešili koledou
13. a 14.12. 33 žiakov z 3. a 4. ročníkov sa zapojilo do matematickej súťaže Pytagoriáda. Víťazom a úspešným riešiteľom sa stal Matúš Vagovič zo 4.B. 
15.12. Vianočné dobročinné trhy, výťažok išiel do hospicu Plamienok a miestny útulok.
20.12. Vianočný večierok pre rodičov- Pecárová
21.12. Vianočný večierok pre rodičov- Mojžišová
22.12. Filmové predstavenie Detský šéf v Kine City Aréna v Trnave
22.12. Koledníci s Dobrou novinou navštívili seniorov v Bohunke, obecný úrad a žiakov v škole.  Žiakov 4.B pripravila a sprevádzala p. uč. Pavlíková. 
1.2. Katarína Minčicová z 2.B obsadila 1.miesto v okresnom kole  literárnej súťaže „ Keď si vymýšľam“, ktorú organizovala Kalokagatia v Trnave.  Na súťaž ju pripravila p. Pecárová.
21.2. Školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy Hollého pamätník

Kategŕia poézia:
1.   Timotej Strýček                                                                                                                                                  
2.    Bruno Polakovič
3.    Adela Piňková 
Kategória próza:
1.    Tatiana Krajčovičová
2.   Sabína Lehutová
3.   Natália Štuková   
Nepostupová kategória:  špeciálna cena,  Samuel Bugár
13.3. Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda zúčastnil sa Matúš  Vagovič zo 4.B
14.3. Škola obdržala výsledky matematickej súťaže Klokan, ktorej sa zúčastnilo 70 žiakov z 1. stupňa.  Úspešnými riešiteľmi medzi prvákmi a druhákmi   s vyše 91 %  boli Sofia Svidraňová z 1.B a Jakub Bubán z 2.A so 75%. Obaja sa umiestnili medzi 10% najúspešnejších žiakov.
14.3. V základnom kole školských majstrovstiev okresu vo vybíjanej mladších žiačok obsadili naše dievčatá druhé miesto. Súťažili so ziačkami z Kátloviec, Dechtíc a Ružindola.
19.3. Matematický Klokan
20.3 a 21.3. Žiaci roč. 1-4 absolvovali praktické a teoretické yučovanie na Detskom dopravnom ihrisku v Galante
20.3 – 22.3. Veľkonočné dielne- výroba veľkonočných dekorácií a pečenie koláčikov.  Pedagogický dozor a realizáciu zabezpečili p. uč. Holická, Danišová, Bošnáková a Mojžišová
23.3. Deň školského ovocia . Deti si pochutnávali na sladkých jabĺčkach, jablčnom mušte a sušených jabíčkach od našeho dodávateľa a sponzora školského ovocia. Maľovali a súťažili v kvíze cez školský rozhlas.
26.3. Besada a autogramiáda so spisovateľom, spevákom a hudobným skladateľom Braňom Jobusom, spojená s predajom jeho kníh pre deti.
27.3. Timotej Strýček a Tatiana Krajčovičová sa so svojou p. učiteľkou K. Mojžišovou zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hollého pamätník,ktoré sa konalo v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Timko z 2.A  obsadil tretie miesto a postúpil do okresného kola. 
10.4. Druhák Timotej Strýček reprezentoval našu školu na okresnom kole recitačnej súťaže Hollého pamätník
10.4. Štvrtáci začali plavecký výcvik na plavárni Zátvor v Trnave.
13.4. Aj naši žiaci sa počas Dňa narcisov zapojili do dobrovoľnej zbierky na podporu onkologických  pacientov. Pedagógovia a žiaci prispeli čiastkou 426 eur.
16.4. Žiaci roč. 1-4 sa zapojili do 14. ročníka čitateľskej súťaže Týždeň hlasného čítania, ktorej cieľom je priblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok na tému S knihou na farmárskom trhu.
23.4. Aj tento školsý rok sa naši žiaci z ročníkov 1-4 zapojili do zberu papiera. Nazbierali 16 364 kg, čo je 125,9 kg na i žiaka.  Víťazkou celej školy sa stala Nádaská Sabína z 2.A, ktorá nazbierale 857 kg. Pekné 3. miesto obsadil Jakub Slivenský z 3.B. Víťaznou triedou bola 3.B s 3222 kg. Tretia bola 2.A s 2992 kg, štvrtá 1.A s 2465 kg.
24.4.  Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ-Mc Donald´s Cup, okresné kolo. 8 chlapcov z 3. a 4. ročníkov + Sabína Nádaská z 2.A a Sabína Lehutová zo 4.B obsadili  2. miesto. Na 1. mieste boli Dechtice, ďalšími Špačince a Dobrá Voda. 
26.4. Deň Zeme – žiaci vytvárali hada z plastových vrchnákov, sadilili zrná obilia do črepníkov z plastových fliaš, učili sa separovať odpad, maľovali, riešili zaujímavé atematické úlohy zamerané na ochranu životného pristredia, skrášľovali areál našej školy.
27.4. Žiaci 4.B spolu so svojou triednou učiteľkou Monikou Holickou, p. učiteľkou Mojžišovou a Mikovou strávili večer a noc v škole plný spoločenských hier, športu a zábavy.
4.5. Nezávislí odborní pracovníci spoločnosti EXAM testing vypracovali otázky 14. ročníka externej evaluácie škôl Komparo. Naši štvráci riešili úlohy z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a úlohy zamerané na všeobecnovzdelávacie  predpoklady.
13.5. V miestnom kultúrnom dome na Deň matiek vystúpili naši žiaci s pestrým programom.
20.5. Divadelné predstavenie v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre O múdrom Kokoškovi.  Pedagogický dozor zabezpečili Ľ. Zemková, K. Mojžišová, Z. Pecárová, P. Varga, G. Miková a M. Holická.
21.5-25.5. 11 žiakov 4.B sa zúčastnilo pobytu v ŠvP na Bezovci.  Organizačne zabezpečila p. Pavlíková, ďalší pedagogický dozor bola p. Talajková.
31.5. Ukážka vojenskej techniky, oblečenia a osobných predmetov vojakov z obdobia 1. svetovej vojny nadšenými dobrovoľníkmi zo združenia Feldgrau a Valkýra.
1.6. MDD, pevnosť Boyard. Premietanie filmu Psia duša na stenu školy v átriu.
5.6. Športové hry pre žiakov ZŠ regiónu, ktoré zorganizovalo ZMO, región JE Jaslovské Bohunice v spolupráci s obcou. Zúčastnilo sa ich 970 žiakov z 31 základných škôl.
12.6. Školský výlet žiakov druhých tried do Bojníc.
15.6. Pracovníčky Centra PPP aP z Trnavy  uskutočnili prednášky na tieto témy.
V prvých a druhých triedach Zdravý životný štýl ,vo 4.A Komunikácia  a riešenie problémov, v 4.B Prevencia závislosti – Internet.
22.5. Žiaci 1.A a 1.B boli na koncoročnom výlete na Seneckých jazerách, kde  na ostrove kapitána Morgana stieľali s lukmi, plavili sa dračou loďou  a chodili po hladine jazera vo veľkých priesvitných guliach.
25.6 a 26.6. Športové aktivity pre žiakov roč. 1-4 na tenisových kurtoch ŠK Blava v Jaslovských Bohuniciach
27.6. Výlet žiakov 4.A a siedmakov do Budapešti.  Pedagogický dozor: Danišová, Holická a Mojžišová
27.6. Výlet žiakov 4.B a piatakov na Strečno.  Pedagogický dozor: Pavlíková, Šalaiová
Vypracovala: Mgr. Ľubica Zemková
Zrealizovaná akcie členov PK spoločenskovedná   5.- 9. v šk roku 2017/2018
dátum názov akcie druh akcie          športová, vedomostná, olympiáda, exkurzia, návšteva kultúrneho podujatia, výlet, ... miesto                                              -v škole/mimo školy vedúci učiteľ ďalší učitelia trieda zúčastnení žiaci ocenení žiaci (umiestnenie) postup 
23.XI.2017 Príbeh o zlatej rybke divadelné predstavenie v ANJ KD Jaslovské Bohunice Michalicová III. - IX. tr.
XI.2017 Jesenné tvorivé dielne ZŠ Jasl. Bohunice Danišová, Holická triedni učitelia pre I. - IX. tr.
XII.2017 knižné ponuky z katalógov s možnosťou objednania kníh ZŠ Jasl. Bohunice Stračárová, Michalicová, Piňková pre I. - IX. tr.
6.XII.2017 Mikuláš - deviataci pre všetkých školská zábavná akcia ZŠ Jasl. Bohunice Michalicová IX. tr. 
15.XII.2017 Vianočné dobročinné trhy ZŠ Jasl. Bohunice všetci vyučujúci I. - IX. tr. 
22.XII.2017 vianočná besiedka v triedach+klzisko školská zábavná akcia ZŠ Jasl. Bohunice + Trnava tredni učitelia V. - IX. tr.
16.I.2018 Olympiáda v ANJ  olympiáda - okresné kolo Trnava Michalicová IX. tr.  Bubán 21. miesto
17.I.2018 Biblická olympiáda olympiáda - školské kolo ZŠ Jasl. Bohunice Strečanský VI. - VIII. tr. 15 súťažiacich do okresného kola
1.II.2018 Školský karneval  školská zábavná akcia ZŠ Jasl. Bohunice  Michalicová pre I. - IX. tr.
14.II.2018 Olympiáda v ANJ  olympiáda - krajské kolo  Trnava Michalicová VIII. tr.  Drvár  2. miesto
15.II.2018 Dejepisná olympiáda  olympiáda - okresné kolo Trnava Šallaiová VIII. + IX. tr.  Tomovič, Kiselová, Pakán Kiselová - úspešná riešiteľka
15.II.2018 Biblická olympiáda olympiáda - okresné dekanátne kolo Smolenice Strečanský VI. + VIII. tr. Tökölyová, Žemla, Tomovič 2. miesto
20.II.2018 Hollého pamätník  recitačná súťaž - školské kolo ZŠ Jasl. Bohunice  Stračárová Šallaiová, Piňková, Michalicová V. - IX. tr. 10 žiakov 2.kat. - poézia: 2.m.:Hulík, Ďurinová, 3.m.:Holovičová; próza: 1.m.:Machovičová, 2.m.:Stachová; 3.kat. - poézia: 2.m.:Bokorová,Michalica, 3.m.:Zimová Machovičová
22.II.2018 Trestnoprávna zodpovednosť  beseda v rámci OBN ZŠ Jasl. Bohunice Šallaiová p. Morvayová z KR PZ Trnava VIII. tr. 
III.2018  knižné ponuky z katalógov s možnosťou objednania kníh ZŠ Jasl. Bohunice Stračárová, Michalicová, Piňková pre I. - IX. tr.
III.2018  Veľkonočné tvorivé dielne ZŠ Jasl. Bohunice Danišová, Holická Mojžišová pre I. - IX. tr.
28.III.2018 Hollého pamätník  recitačná súťaž - obvodné kolo Trnava Šallaiová V. tr. Machovičová bez umiestnenia
13.IV.2018 Deň narcisov verejná zbierka Ligy proti rakovine ZŠ + obec Jasl. Bohunice Stračárová  IX. tr. Čapkovičová, Nádaská, Horváth
19.IV.2018 Povolanie pápež  divadelné predstavenie  DAB Nitra Šallaiová pre VII.- IX. tr.
26.IV.2018 Modrý vták  divadelné predstavenie DJP Trnava Piňková Šallaiová V. - VI. tr.
27.IV.2018 Večer spoločenských hier školská zábavná akcia ZŠ Jasl. Bohunice Michalicová Stračárová, Danišová, Macháč
V.2018 knižné ponuky z katalógov s možnosťou objednania kníh ZŠ Jasl. Bohunice Stračárová, Michalicová pre I. - IX. tr.
31.V.2018 II. svetová vojna a SNP prehliadka + prednáška  ZŠ Jasl. Bohunice Šallaiová
XI.2017-V.2018 Englishweek - anglický týždeň anglický týždeň s lektormi - každý mesiac  ZŠ Jasl. Bohunice učitelia ANJ I. - IX. tr. 
Vypracovala: Mgr. Lenka Stračárová
Zrealizovaná akcie členov PK prírodovedná   5.- 9. v šk roku 2017/2018
dátum názov akcie druh akcie          športová, vedomostná, olympiáda, exkurzia, návšteva kultúrneho podujatia, výlet, ... miesto                                              -v škole/mimo školy vedúci učiteľ ďalší učitelia trieda zúčastnení žiaci ocenení žiaci (umiestnenie) postup 
4.-25.9. Myšiak Samuel vedomostná - projekt pre vydavateľstvo v škole Mgr. Bubánová Mgr. Michalicová VII. všetci
10.10. Školské dni športu športová v Trnave Mgr. Macháč IX. ·        rope skipping – Lucia Čapkovičová, Laura Nádaská (1. miesto), Alžbeta Remenárová a Peter Kučera
·        ABC futbalistu – Šimon Horváth, Milan Baranovský (2. miesto)
·        penaltový festival – Šimon Horváth, Milan Baranovský a Peter Kučera
17.10. Volejbal žiačok ZŠ športová - obvodné kolo v Trnave Mgr.Šallaiová Mgr.Macháč VIII., IX. Blatnická, Čapkovičová, Kiselová, Kubištová, Maliarová, Melicherová, Nádaská N., Remenárová A. 1. na okresné kolo
18.10. Volejbal žiakov ZŠ športová - obvodné kolo v Trnave Mgr. Macháč VIII., IX. Gula, Cibulka, Facuna, Horváth, Rolenčík, Kučera, Matovič 1. na okresné kolo
23.10. vystúpenie v Bohunke kultúrne popoludnie pre seniorov v Bohunke J.B. Mgr. Bubánová Mgr. Piňková, Mgr. Stračárová VII. všetci
25.10. Futsal ZŠ športová v Hrnčiarovciach Mgr. Macháč VII., VIII., IX. 2. • Baranovsý, Bulla, Cibulka, Horváh, Kučera, Plesník, Tomašovič, Šimko
3.-5.11. Kockatý víkend vedomostná + športová Lazy pod Makytou Mgr. Bubánová VI.,VII., IX. Prítrský, Hutta, Bubán
15.11. Stolný tenis žiačok ZŠ športová - obvodné kolo v škole Mgr. Macháč VIII.,IX. Čapkovičová, Hetešová, Remenárová, Maliarová 1. na okresné kolo
16.11. Komparo 8,9 testovanie 8r. a 9r. v škole Mgr. Bubánová Mgr. Danišová, Mgr. Šallaiová VIII. IX. všetci
22.11. Testovanie 5 testovanie 5.r. v škole Mgr. Danišová Mgr. Bubánová, Mgr. Šallaiová V. všetci
24.11. Náboj junior vedomostná - mat + fyz v Trnave Mgr. Bubánová  IX. Bubán, Gašpárek, Nádaská, Šeligová 1. v kraji z 35
24.11. Náboj junior vedomostná -mat + fyz v Trnave Mgr. Bubánová VIII.  Gula, Blatnická, Hetešová, Rapantová 13. v kraji z 35
21.11. Stolný tenis žiakov ZŠ šporová - obvodné kolo v škole Mgr. Macháč VI.,VIII.,IX. Hyža, Rolenčík, Matovič, Hulík 1. na okresné kolo
30.11. Expert geniality show vedomostná  v škole Mgr. Danišová V. - IX. 12 žiakov 46. Huttová VI.r.,90.  Žemla VI.r.
30.11. Volejbal žiakov a žiačok ZŠ športová - okresné kolo v Trnave Mgr.Šallaiová Mgr.Macháč VIII.,IX. ·        Blatnická, Čapkovičová, Kiselová, Kubištová, Maliarová, Melicherová, Nádaská N., Remenárová A. 1. na majstrovstvá kraja
·        Cibulka, Facuna, Horváth, Rolenčík, Kučera, Matovič 3.
22.11. Predvianočné korčuľovanie športová v Trnave Mgr. Bubánová Mgr. Macháč, Mgr. Holická, Mgr. Pavlíková, Mgr. Šallaiová IV. - IX. 98 žiakov
12. a 13.12. Pytagoriáda olympiáda - školské kolo v škole Mgr. Bubánová Mgr. Danišová, Mgr. Pavlíková, Mgr. Holická, Mgr. Miková, Mgr. Varga III.-VIII. 64 žiakov Vagovič (IV.B), Uváčik (V.), Prítrský (VI.), Bokorová (VII.), Gula (VIII.) - postup na okresné kolo
13.12. Stolný tenis žiakov ZŠ športová - okresné kolo v Trnave Mgr. Macháč VI.,VIII., IX. Hyža, Rolenčík, Matovič, Hulík 1. na majstrovstvá kraja
13.12. Stolný tenis žiačok ZŠ športová - okresné kolo v Trnave Mgr. Macháč VIII., IX. Čapkovičová, Hetešová, Remenárová, Maliarová 1. na majstrovstvá kraja
20.12. Vianočný florbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy športová v škole Mgr. Macháč VII., VIII., IX. Baranovský M., Kučera, Cibulka, Horváth, Bubán, Plesník, Tomovič, Bača, Tomašovič 3.
30.12. Volejbalový turnaj športová v škole Mgr. Šallaiová VI.-IX.
okt.-dec. Pikomat korešpondenčný seminár doma Mgr. Bubánová VII. Hutta 27. v SK
okt.-dec. Pikomat korešpondenčný seminár doma Mgr. Bubánová IX. Bubán 7. v SK
okt.-dec. Pikofyz korešpondenčný seminár doma Mgr. Bubánová IX. Bubán 5. v SK
24.1. matematická olympiáda olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Bubánová V. Jankovič, Bullová, Uváčik Jankovič - úsp.riešiteľ
24.1. matematická olympiáda olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Bubánová IX. Bubán, Bubánová Bubán - 2. Bubán postup na krajské kolo
14.2. Mat-X vedomostná - mat  v škole Mgr. Bubánová VIII. Remenárová A., Blatnická, Hetešová, Rapantová 40. v SK v kat. 8
14.2. Mat-X vedomostná - mat v škole Mgr. Bubánová VIII. Juríková, Režnáková, Benedikovičová, Tomašovičová 49. v SK v kat. 8
14.2. Mat-X vedomostná - mat v škole Mgr. Bubánová IX. Bubán, Gašpárek, Nádaská, Šeligová 4. v SK v kat. 9
14.2. Mat-X vedomostná - mat v škole Mgr. Bubánová IX. Bubánová, Gabrielová, Maliarová, Remenárová H. 27. v SK kat.9
26.2.-3.3. LVVK športová Valčianska dolina Mgr. Macháč Mgr. Bubánová, Mgr. Miková VII. všetci
13.3. Pytagoriáda P4 olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Pavlíková IV.B Vagovič
13.3. Pytagoriáda P5 olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Bubánová V. Uváčik úspešný riešiteľ
14.3. Pytagoriáda P6 olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Danišová VI. Prítrský 11., úspešný riešiteľ
14.3. Pytagoriáda P7 olympiáda -okresné kolo v Trnave Mgr. Bubánová VII. Bokorová 11.
14.3. Pytagoriáda P8 olympiáda - okresné kolo v Trnave Mgr. Danišová VIII. Gula 11., úspešný riešiteľ
12.-16.3. IQ olympiáda olympiáda - školské kolo v škole Mgr. Bubánová, Mgr. Macháč, Mgr. Strečanský V.-IX. skoro všetci Bubán, Bubánová, Gabrielová (IX.), Hetešová (VIII.)  na regionálne kolo - TT, NR, BA
17.3. Discgolfový turnaj športová v Senici Mgr. Macháč VIII., IX. Natália Nádaská – 4. miesto v kat. WOMEN, Eliška Juríková – 1. miesto v kat. AM WOMEN, Marcela Maliarová – 2. miesto v kat AM WOMEN, Šimon Horváth – 5. miesto v kat. AM OPEN
19.3. Matematický klokan vedomostná - mat v škole Mgr. Bubánová I. - IX. 94 žiakov Bubán (IX.)- školský šampión, Gula(VIII.), - medzi 10% najúspešnejších v SK 
21.3. Testovanie 9 testovanie v škole Mgr. Danišová Mgr. Bubánová, Mgr. Šallaiová IX. všetci
23.3. Florbal žiakov ZŠ športová - obvodné kolo v Trnave Mgr. Macháč VII., VIII., IX. Cibulka, Horváth, Baranovský M., Kučera, Bubán, Bača, Plesník, Tomašovič 1. na majstrovstvá okresu
26.3. Stolný tenis žiačok ZŠ športová v Piešťanoch Mgr. Macháč VIII., IX. Čapkovičová, Hetešová, Remenárová 2.
26.3. Stolný tenis žiakov ZŠ športová v Piešťanoch Mgr. Macháč VI., VIII., IX. Hyža, Rolenčík, Matovič, Hulík 1. na majstrovstvá Slovenska
27.3. matematická olympiáda olympiáda - krajské kolo v Trnave Mgr. Bubánová IX. Bubán 14. - úspešný riešiteľ
28.3. Atlantis Levice exkurzia V Leviciach Mgr. Bubánová Mgr. Piňková VI. a VII. všetci
4.4. Midivolejbal žiakov športová - obvodné kolo v Trnave Mgr. Macháč VII., VIII., IX. Gula, Cibulka, Facuna, Horváth, Rolenčík, Kučera, Matovič, Šallai, Monček 2.
10.4. Volejbal žiačok ZŠ športová - majstrovstvá kraja v Piešťanoch Mgr. Šallaiová Mgr. Macháč VIII., IX. Blatnická, Čapkovičová, Kiselová, Kubištová, Maliarová, Melicherová, Nádaská N., Remenárová A 6.
12.4. Florbal žiakov ZŠ športová - majstrovstvá okresu v Trnave Mgr. Macháč VII., VIII., IX. Cibulka, Horváth, Baranovský M., Kučera, Bubán, Bača, Plesník, Tomašovič 1. na majstrovstvá kraja
14.4. Discgolfový turnaj športová v Budmericiach Mgr. Macháč IX. Natália Nádaská – 2. miesto v kat. WOMEN JUNIORS, Lucia Čapkovičová – 3. miesto v kat. WOMEN JUNIORS
18.4. Súťaž mladých hliadok civilnej ochrany vedomostná - okresné kolo v Trnave Mgr. Danišová VIII. Bača, Tomovič, Hetešová, Rapantová 9. miesto
26.4. Špačinský jarný kros športová v Špačinciach Mgr. Macháč VIII., IX. Alžbeta Remenárová – 2. Miesto, Laura Nádaská – 3. miesto, Remenárová A., Macho D., Drvár, Kiselová, Nádaská L.
2.5. Florbal žiakov ZŠ športová - majstrovstvá kraja v Dunajskej Strede Mgr. Macháč VII., VIII., IX. Cibulka, Horváth, Baranovský M., Kučera, Bubán, Bača, Plesník, Tomašovič, Kostolanský 6.
2.5. Deň Zeme v škole Mgr. Danišová Mgr. Holická I. - IX. všetci
2.-3.5. Stolný tenis žiakov ZŠ športová - majstrovstvá kraja v Prešove Mgr. Macháč VI., VIII., IX. Hyža, Rolenčík, Matovič, Hulík 5. na majstrovstvách Slovenska
4.5. Komparo 4, 6 testovanie 4.r. a 6.r. v škole Mgr. Bubánová Mgr. Danišová, Mgr. Holická, Mgr. Pavlíková IV.A, IV.B., VI. všetci
7.5. IQ olympiáda olympiáda - regionálne kolo - TT, NR, BA v Trnave Mgr. Danišová Mgr. Bubánová VIII., IX. Hetešová, Bubán Hetešová -37., Bubán - 6. z 80 Bubán na celoslovenské kolo
feb.-apr. Pikomat korešpondenčný seminár doma Mgr. Bubánová IX. Bubán 8. v SK
feb.-apr. Pikofyz korešpondenčný seminár doma Mgr. Bubánová IX. Bubán 2. v SK
mar.-máj Labák korešpondenčný seminár doma VI. Oravec, Prítrský
9.5. Futbal cup 2018 športová - obvodné kolo v škole Mgr. Macháč VI., VII., VIII., IX. Kučera, Horváth, Cibulka, Baranovský, Plesník, Tomašovič, Bulla, Holec 1. na okresné kolo
15.5. Futbal cup 2018 športová - okresné kolo
23.5. Atletika ZŠ športová v Trnave
28.5. IQ olympiáda olympiáda - celoslovenské kolo v Smoleniciach Mgr. Bubánová IX. Bubán
5.6. Športové hry športová v škole

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V spolupráci s obcou sme vypracovali projekt na modernizáciu telovične, kde sme zakúpili potrebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy.

Projekt modernizácie učebne fyziky ako aj biologicko - chemickej učebne bol schválený a po dokončení rekonštrukcie školy sa začne s ralizáciou.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V tomtoškolskom roku nebola vykonaná žiadna inšpekcia zameraná na vzdelávnie.

V mesiaci apríl bola vykonaná kontrola z Okresnej prokuratúry, zameraná na vydávanie rozhodnutí riaditeľom školy. Cieľom kontroly bolo získanie informácií pre prokuratúru a usmernenie riaditeľov škôl.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Zhrnutie za šk.rok 2017/2018

V škole prebieha komplexná rekonštrukcia, ktorá nebola dokončená a firma Heston odstúpila od zmluvy.

Potreby a pripravované plány:

- prechod na elektonickú triednu knihu a elektronickú žiacku knižku

- zakúpenie vhodného programu, ktorý by uľahčil indentifikáciu obedov pomocov čipu a umožňoval by tak ľahké prihlasovanie ako aj odhlasovanie školských obedov cez internetovú stránku školy

- umožneniť rodičom v rámci dňa otvorených dverí na škole zúčastniť sa vyučovacieho procesu s využitím moderných prvkov a metód vo vyčovacom procese

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

IX. - XII. 2017 - 145670.- €; 1: - VIII. 2018 - 293352.-€; spolu: 439022.-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

1362.-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5985.- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príspevok obce pre deti MŠ a ZŠ - 6800.- €

Cestovné žiakov z Paderoviec - 1181,40.- €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Cestovné žiakov z Radošoviec - 1713.- €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila, sú reálne, určené tak, aby rešpektovali vonkajšie i vnútorné podmienky školy. V súlade s koncepčnými zámermi sme volili varianty učebných plánov zakotvené v ŠkVP.

Našim strategickým cieľom je dosiahnuť v krátkom časovom horizonte kvalitatívne zlepšenie kompetencií našich žiakov, vybudovanie vedomostnej spoločnosti za aktívnej podpory IKT.

Vedenie školy zabezpečovalo aj aktívne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich učiteľov a vedúcich pracovníkov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Vyučovacie výsledky sú nad úrovňou celoslovenského priemeru, čo dokazujú výsledky testovania žiakov 9. ročníka známeho ako T9 alebo monitor. Rozmiestňovanie končiacich žiakov je na 100%.

Postupne sa snažíme o znižovanie počtu vymeškaných hodín.

Informatizácia a využívanie IKT je nadštandardné.

Škola poskytuje široký priestor aj športovým aktivitám, žiaci sa úspešne zapájajú do mnohých súťaží.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

V budúcnosti by sme chceli zlešiť spoluprácu s rodičmi, viac a aktívnejšie ich zapájať do diania v škole.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bonton12 Mgr. Galina Miková
DiscGolf19 Mgr. Ondrej Macháč
Kin-Ball25 Mgr. Ondrej Macháč
Kreatívny krúžok22 Mgr. Helena Danišová
Krúžok IKT 112 Mgr. Lenka Stračárová
Krúžok IKT 217 Mgr. Ivana Michalicová
Krúžok IKT 324 Mgr. Vladimír Strečanský
Matematika pre deviatakov27 Mgr. Lucia Bubánová
Pohybové hry 129 Mgr. Patrik Varga
Pohybové hry 222 Mgr. Patrik Varga
Slovenský jazyk pre deviatakov26 Mgr. Lenka Šallaiová
Šikovné ruky15 Mgr. Ivana Bošnáková
Vybíjaná15 Mgr. Katarína Mojžišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi môžeme rozdeliť na

- metodicko-odbornú a poradensko-konzultačnú činnosť

- kultúrno-spoločenskú a športovú činnosť.

Tradične škola organizuje 3-krát do roka rodičovské združenia (schôdzky rodičov), na ktorých sa riešia nielen výchovno-vzdelávacie úspechy alebo problémy žiakov, ale tiež spolupráca pri organizovaní a spolufinancovaní aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov.

Rodičia sa nemalou mierou finančne podieľajú na nákupe školských pomôcok a potrieb pre výchovno - vzdelávací proces našich žiakov.

Rodičovská rada financuje počas školského roka cestovanie žiakov na športové, vedomostné a umelecky zamerané súťaže.

Prispeli na dofinancovanie vedomostných súťaží ako Max, Maxík, Všetkovedko, Klokan, v ktorých sa vyžaduje zápisné alebo štartovné. Z príspevkov rodičov bola doifinancované elektronická učebnica informatiky a lektori na hodinách angilckého jazyka.

Rovnako tak prispievajú žiakom 4. ročníka na plavecký výcvik, časť financií smeruje žiakom na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik a koncoročné školské výlety. Deviataci dostávajú príspevok na rozlúčkovú slávnosť.

Koncoročné odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy v súťažiach, ktoré v tomto školskom roku boli vo forme nákupných poukážok, sú tiež financované z prostriedkov rodičov. Rodičia financujú aj ocenenie riaditeľom školy, ktoré sa udeľuje najlepšiemu žiakovi školy.

Rodičovské združenie prispelo všetkým žiakom našej školy na poistenie proti úrazom pri školských aj mimoškolských akciách, ktoré sú v súlade s plánom práce školy.

Škola sa snaží priblížiť rodičom nielen cez rodičovské združenia, ale pokúša sa zapájať rodičov aj iným spôsobom. V tomto školskom roku sa konal napr. futbalový turnaj otcov sa synov. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa škola môže prezentovať na verejnosti a vtiahnuť do svojich aktivít aj samotných rodičov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa prezentovala na verejnosti vystúpením na Deň matiek, tiež sa zapojila do Dňa Zeme - akcie organizovanej obcou.

Spolupracujeme so Športovými klubmi Blava Jaslovské Bohunice hlavne v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež vo futbale, tenise a stolnom tenise.

Tešíme sa tiež spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Jaslovských Bohuniciach a miestnymi organizáciami (Paderovce, Radošovce), ktoré majú žiacke hasičské družstvá.

Záver

Vypracoval: Mgr. Vladimír Strečanský

V Jaslovských Bohuniciach, 3. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3.septembra 2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria