Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
Adresa školySídlisko č. 341/1
Telefón+421 033/5592403
E-mailzsjbohunice@gmail.com
WWW stránkajaslovskebohunice.edupage.org
ZriaďovateľOÚ Jaslovské Bohunice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Anton Puškár   
ZRŠMgr. Stanislav Veselský   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ingrid Bokorová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Lucia Bubánová 
 Janka Kocánová 
ostatní zamestnanciEva Radošovská 
   
zástupcovia rodičovIng. Mário Rapant 
 Ing. Marek Heteš 
 Zuzana Kureková 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Ľubomír Bokor 
 Ing. Jozef Sýkora 
 Ing. Peter Slivenský 
iníMiroslav Remenár 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľa školy pracovali podľa plánov vypracovaných na šk. rok 2015/2016. Úlohou vedúcich komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po stránke metodickej, obsahovej so zameraním na plnenie cieľov a úloh vytýčených v pláne práce.

Na zasadnutiach MZ a PK sa pravidelne prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh, hľadali sa opatrenia a východiská na riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti, nové poznatky a inovačné trendy nadobudnuté vzdelávaním.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. stupeň + ŠKDMgr. Ĺubica Zemkovávšetky predmety 1. stupňa 
PK spoločenskovednáMgr. Lenka StračárováSJL, CJ. DEJ, OBN, ETV, NBV, HUV, TSV 
PK prírodovednáMgr. Lucia BubánováMAT, FYZ, BIO, CHE, GEG, INF 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 239

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22211121113
počet žiakov353227242821272815237
z toho ŠVVP11111122 10
z toho v ŠKD2924136      

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 36/ 17 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 35 /17 dievčat

Jeden žiak prestúpil na inú školu.

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBilng. z 8. ročníkaGym 4.ročSOŠ ekonomické a obchodnéPedagogické školySOŠ technické a dopravnéSOŠ ostatnéSpolu
prihlásení013213616
prijatí013213616
% úspešnosti0100100100100100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATOBNPVCPDAPRV
IX.2,532,332,131,932,472,27 2,33 12,471,8   
I. A1     1   1,05   1
I. B1     1   1   1
II. A1,12     1 111,47   1,06
II. B1,27     1 111,27   1,2
III. A1,36     1 1 1,5  1,21 
III. B1,38     1 1 1,38  1,31 
IV.1,68     1 1 1,44 1,041,68 
V.1,891,571,54  2,211  12,29    
VI.2,191,811,81 1,862,191  1,052,241,38   
VII. A2,141,791,711,931,932,1411,86 121,43   
VII. B2,622,152,311,922,542,3812,38 12,542,38   
VIII.2,071,831,591,622,282 2,14 12,341,9   

TriedaSJLSPRSEETHDTSVTEVVLAVUMVYV
IX.2,071,131 1,27  1 
I. A1,21  1   1
I. B1,271  1   1
II. A1,651  1   1
II. B1,61  1   1
III. A1,571   11,5 1
III. B1,381   11,38 1
IV.1,761   11,6 1,04
V.1,931,04 11   1,11
VI.2,11 1,191   1
VII. A2,071,071,14 1   1,07
VII. B2,3811,23 1   1,31
VIII.2,031,031 1,03    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IX.151500
I. A202000
I. B151500
II. A171700
II. B151500
III. A141400
III. B131300
IV.252500
V.282800
VI.212100
VII. A141400
VII. B131210
VIII.292810

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
IX.152059137,272059137,2700,00
I. A20146573,25146573,2500,00
I. B15110473,60110473,6000,00
II. A17107563,24107563,2400,00
II. B1585957,2785957,2700,00
III. A14119285,14119285,1400,00
III. B13123995,31123995,3100,00
IV.25215786,28215786,2800,00
V.282934104,792907103,82270,96
VI.21181586,43176884,19472,24
VII. A141654118,141652118,0020,14
VII. B131523117,151523117,1500,00
VIII.293829132,033822131,7970,24

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Úspešnosť SR v %
Monitor5 SJL 2862,263,1
Monitor5 MAT2860,562,3
Monitor9 SJL1562,761,2
Monitor9 MAT1558,756,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

1. – 4. ročník

 

 Školský rok 2016/2017

Vzdelávacia

oblasť

Predmety

1.

2.

3.

4.

pov/roz.

1.-4.

spolu

Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk

9

 

8

 

6

1

6

2

29

3

32

Prvý cudzí jazyk

 

1

 

2

3

 

3

 

6

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

6

41

Príroda

 a spoločnosť

Prvouka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

 

3

Prírodoveda

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

3

Vlastiveda

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

9

Matematika

a práca s

informáciami

Matematika

4

1

4

 

3

2

3

2

14

5

19

Informatika

 

 

 

1

1

 

1

 

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

22

Človek

a hodnoty

Etická  / náboženská

 výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

Človek a svet

práce

Pracovné

vyučovanie

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Umenie

 a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

2

 

1

1

1

 

6

1

7

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

11

Zdravie

 a pohyb

Telesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Povinné hod.

 

20

 

20

 

20

 

21

 

81

 

81

Voliteľné h.

 

 

2

 

3

 

5

 

5

 

15

15

Hodiny spolu

 

22

23

25

26

96

96

 


 

5.– 9. ročník

   Školský rok 2016/2017

Vzdelávacia

 oblasť

predmety

5.

6.

7.

8.

9.

pov/roz

5.-9.

Spolu

Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk

5

 

5

 

5

 

4

1

5

1

24

2

26

Prvý cudzí jazyk

3

1

3

 

3

 

3

1

3

 

15

2

17

Druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

6

48

Matematika

 a práca s informáciami

Matematika

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

20

5

25

Informatika

1

 

1

 

 

1

1

 

 

1

4

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

6

30

Človek

a svet práce

Svet práce

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

2

Technika

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Človek

 a príroda

Biológia

2

 

1

1

1

1

1

1

1

 

6

3

9

Fyzika

 

 

2

 

1

1

2

 

1

1

6

2

8

Chémia

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

5

21

Človek

 a spoločnosť

Dejepis

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

6

 

6

Geografia

2

 

1

1

1

 

1

1

1

 

6

2

8

Občianska výchova

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

18

Človek

 a hodnoty

Náboženská / 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

5

 

5

etická výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

Umenie

 a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

3

2

5

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

 

3

Výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

9

Zdravie

 a pohyb

Telesná a športová

 výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

Spolu

povinná časť

 

24

 

25

 

25

 

24

 

24

 

122

 

 

Voliteľné

 hodiny

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

6

 

24

 

Hodiny spolu

 

27

29

30

30

30

122

24

146

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovChlapciDievčatá
1. ročník2351817
2. ročník2322111
3. ročník2271314
4. ročník1241311
5. ročník1281612
6. ročník121156
7. ročník2271611
8. ročník1281414
9. roční.11596
 13237135102

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP155  
DPP31  
Znížený úväzok22  
ZPS02  
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1717
vychovávateľov 33
asistentov učiteľa 11
    
spolu 2121

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška83
2.kvalifikačná skúška2 
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné štúdium4 
štúdium aktualizačné7 
štúdium inovačné2 
postgraduálne0 
vysokoškolské pedagogické01
vysokoškolské nepedagogické0 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Reprezentácia školy v školskom roku 2016/2017

Dátum

Trieda

Názov akcie

Zodpovedný učiteľ

Výhry

19.10.2016

VIII. ročník

Dni športu

Mgr. Macháč

Šimon Horváth 2. miesto (888) – ABC futbalistu;
Peter Kučera 4. miesto – Penaltový festival;
Lucia Čapkovičová – 8. miesto (124);
Alžbeta Remenárová 11. miesto (73)

20.10.2016

IV. ročník

Vybíjaná najmladších žiakov (súťaž z Kalokagatie)

Mgr. Mojžišová

3. miesto (3)

25.10.2016

VIII.: Čapkovičová, Kiselová, Melicherová, Nádaská, Remenárová, IX.: Drozdová, Kostolanská, Krajčovičová K., Masaryková

Súťaž vo volejbale – dievčatá
regionálne kolo

Mgr. Macháč

2. miesto, postup do finálovej skupiny o 4.-6. Miesto v okrese

26.10.2016

VIII., IX. Barutík, Cibulka, Facuna, Horváth, Junas, Kučera, Padyšák, Toráč

Súťaž vo volejbale – chlapci
regionálne kolo

PaedDr. Puškár

1 miesto, postup do finále o 1.-3- miesto v okrese

4.11.2016

VIII., IX. Bardáč, Barutík, Borovský, Drozdová, Horváth, Ivančík, Kostolanská, Krajčovičová, Masaryková, Orichelová, Sobotová, Sokol

Coca-cola Cup 1. kolo

Mgr. Macháč

Postup do 2. kola

8.11.2016

Žiaci V. a VIII. ročníka Hulík, Hyža, Matovič, Rolenčík, Čapkovičová

Stolnotenisový turnaj chlapcov, v Jasl. Bohuniciach – pod hlavičkou Kalokagatie
oblastné kolo

Mgr. Macháč

1. miesto

9.11.2016

Žiačky VII. a VIII. ročníka

Stolnotenisový turnaj dievčat v Trnave Kalokagatii

Mgr. Macháč

 

15.11.2016

Vybraní žiaci VII.A, VII.B a IX ročníka

Návšteva v dome Bohunka pre starších ľudí

Mgr. Šallaiová

 

22.11.2016

Žiaci VIII. a IX. ročníka Barutík, Cibulka, Facuna, Horváth, Junas, Kučera, Padyšák, Toráč; Čapkovičová, Drozdová, Kiselová, Kostolanská, Krajčovičová, Masaryková, Melicherová, Nádaská, Remenárová

Majstrovstvá okresu vo volejbale

Mgr. Macháč

2. miesto chlapci, 4. miesto dievčatá

25.11.2016

Žiaci VIII. (Bubán, Gašpárek, Nádaská, Šeligová) a IX. ročníka (Junas, Ivančík, Sokol, Krajčovičová)

Súťaž Náboj junior

Mgr. Bubánová

Žiaci VIII. ročníka: 33. Z 361 v rámci Slovenska;
84. Zo 661 v rámci Slovenska a Čiech.

30.11.2016

Žiaci VI., VII., VIII. a IX. ročníka: Tomašovič, Gula, Cibulka, Horváth Š., Kučera, Šimko, Pecár, Junas, Padyšák, Toráč

Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov ZŠ

Mgr. Macháč

2 miesto

1.12.2016

Žiaci 1. stupňa

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko

 

 

6.12.2016

Žiaci Hulík (V.), Matovič (VII.A), Rolenčík a Hyža (VIII.); Hetešová (VII.B), Čapkovičová L. a Remenárová A. (VIII.)

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

Mgr. Macháč

1. miesto chlapci,
2. miesto – dievčatá

7.12.2016

Žiaci III. A IV. roč.

Pytagoriáda – školské kolo

Mgr. Holická, Mgr. Pavlíková, PaedDr. Kristová

3. roč. M. Vagovič,

4. roč. D. Uváčik

8.12.2016

Žiaci V., VI., VII. a VIII. roč.

Pytagoriáda – školské kolo

Mgr. Bubánová,

Mgr. Danišová

5. roč. P. Prítrský,

6. roč. T. Hutta,

7. roč. M. Rapantová

8. roč. B. Bubán

21.12.2016

Žiaci II.A, III.A, III.B, IV. ročníka

Koledovanie Dobrá novina – v dome dôchodcov Bohunka

Mgr. Chudjaková

Mgr. Pavlíková

 

16.1.2017

Žiaci II. – IV. ročníka

Žiaci II. – IV. ročníka

Celoslovensky sa zúčastnilo takmer 13.000 žiakov.

Čitateľsko-výtvarná súťaž Čitateľský oriešok (organizovaná vydavateľstvom RAABE)

Mgr Chudjaková

 

19.1.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka. Horváth M., Rolenčík, Horváth Š., Junas, Hyža, Barutík, Pecár, Šimko, Sokol, Toráč

Basketbal ZŠ – okresné kolo

PaedDr. Puškár

4. miesto

14.2.2017

Ondrej Tomovič (VII.A), Dušan Junas (IX)

Dejepisná olympiáda

Mgr. Šallaiová

 

15.2.2017

Žiaci VII. a VIII. ročníka: Hetešová, Čapkovičová L., Matovič, Hyža

Trakovická loptička

Mgr. Macháč

Lucia Čapkovičová – 1. miesto

15.2.2017

Alex Drvár – VII.A

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mgr. Michalicová

2. miesto

8.3.2017

V., VII. a VIII. r .

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise

Mgr. Macháč

4. miesto: M. Hulík (V.), T. Matovič (VII.A), T. Hyža (VIII.) a A. Rolenčík (VIII.)

14.3.2017

3. roč. M. Vagovič,

4. roč. D. Uváčik

5. roč. P. Prítrský

Pytagoriáda – okresné kolo

Mgr. Pavlíková

Prítrský 6. Miesto – úspešný riešiteľ

14.3.2017

Aleš Michalica – VI. roč.

Hollého pamätník – obvodné kolo

Mgr. Stračárová

 

15.3.2017

6. roč. T. Hutta,

7. roč. M. Rapantová,

8. roč. B. Bubán

Pytagoriáda – okresné kolo

Mgr. Danišová

 

15.3.2017

Žiačky VIII. r.

Spoločné čítanie knihy – so staršími ľuďmi v Bohunke

Mgr. Šallaiová

 

16.3.2017

Branislav Bubán – VIII. roč.

Fyzikálna olympiáda

Mgr. Bubánová

 

16.3.2017

Žiačky V., VI. a VII. roč.: Tomašovičová, Režnáková, Rapantová, Pálková, Blatnická, Juríková E., Nádaská, Mrvová, Juríková B., Tökölyová A., Krejčíková, Kostolanská

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej mladších žiačok – základné kolo

Mgr. Mojžišová

1. miesto

20.3.2017

Žiaci I., II., III., IV., V., VI., VIII. a IX. ročníka

Matematický klokan

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová, Mgr. Pavlíková,

Mgr. Bubánová

Bubán Jakub, Hutta Tobias, Mruškovičová Aneta, Bubán Branislav sa umiestnili medzi 10% najlepších, mali vyše 90 %

21.3.2017

Anna Tökölyová (V.), Patrik Žemla (V.), Ondrej Tomovič VII.A

Biblická olympiáda – dekanátne kolo (úroveň okresu)

Mgr. Vivodík

2. miesto

29.3.2017

Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka Bača, Baranovský M., Bardač M., Cibulka, Horváth Š., Kostolanský, Kučera, Padyšák., Plesník, Šimko

Florbal žiakov ZŠ
1. kolo

Mgr. Macháč

3. miesto

4.4.2017

Žiačky V., VI. a VII. roč.

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej mladších žiačok

Mgr. Pecárová

 

4.4.2017

T. Hutta, M. Kuba-Danaj (VI.), B. Bubán, S.Bubánová (VIII.)

Okresné kolo matematickej olympiády Z 6 a Z 8

Mgr. Bubánová

Úspešní riešitelia: Hutta 6. miesto,

Bubán 6. miesto,

Bubánová 8. miesto

6.4.2017

Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka

Futbal (Jednota) Cup - základné kolo

PaedDr. Puškár,
Mgr. Macháč

3. miesto

19.4.2017

Žiaci Tomašovič (VI.), Gula, Bača, Matovič (VII.A),Horváth, Kučera, Šimko, Zachar, Pecár, Cibulka, Baranovský (VIII.) a Junas, Toráč, Padyšák (IX.)

Coca-cola Cup 2. kolo (4 družstvá – menej ako okres)

 

Spolu 4 kolá, v 4. kole bolo 8 najlepších družstiev.

Mgr. Macháč

2. miesto

24.4.2017

Žiaci VIII. roč.: Bubán, Horváth Š., Gašpárek

IQ olympiáda – kraje BA, TT a NR

Mgr. Danišová

B. Bubán – 27. miesto (ale nepostupuje)

24.4.2017

Žiaci prvého stupňa

Prehadzovaná – okresné kolo

Mgr. Pecárová

 

24.-28.5.2017

Vybraní žiaci III-IX. ročníka

Slovakia Cup – asistovanie pri futbale

 

 

26.4.2017

Žiaci VII.A, VIII. a IX. ročníka

Špačinský kros – súťaž v behu

Mgr. Macháč

Laura Nádaská – 2. miesto staršie žiačky,
Dušan Junas – 3. miesto starší žiaci

12.5.2017

Šimon Horváth VIII. ročník

Školské dni športu

Mgr. Macháč

1. miesto – celoslovenské kolo

14.5.2017

Žiaci 1. stupňa

Deň matiek

Mgr. Mojžišová, učiteľky 1. stupňa, Mgr. Danišová

 

15.5.2017

Michaela Mojžišová, Adriana Čapkovičová

Spievanie pre starších ľudí v Bohunke – Deň matiek

Mgr. Piňková

 

30.5.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka: Padyšák, Barutík, Horváth Š., Kučera

Midi cool voley – žiaci – 1. kolo (okresné)

Mgr. Macháč

1. miesto

5.6.2017

VIII.: Čapkovičová, Kiselová, Nádaská, Remenárová, IX.: Drozdová, Kostolanská, Krajčovičová K., Masaryková

Midi cool voley – žiačky – 1. kolo (okresné)

Mgr. Macháč

4. miesto

8.6.2017

23 žiakov V., VI., VII. a VIII. ročníka

Športové hry v Chtelnici

Mgr. Macháč, PaedDr. Puškár

Dievčatá: 3. miesto vybíjaná

16.6.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka

Midi cool voley – žiaci – krajské kolo

Mgr. Macháč

 

20.6.2017

Rodičia, hasiči, bývalí žiaci a žiaci VIII. a IX. ročníka

Family cup

PaedDr. Puškár
Mgr.  Macháč

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Akcie v školskom roku 2016/2017

Dátum

Trieda

Názov akcie

Zodpovedný učiteľ

Výhry

20.9.2016

Všetky

Muzikál Polepetko Divadla Clipperton Banská Bystrica

Mgr. Danišová

 

26.-30.9.2017

Všetky

Zber papiera

Vedenie školy

 

28.9.2016

Všetky

Anglický deň s lektormi angličtiny jazykovej školy Your choice v Trnave

Mgr. Michalicová

 

28.9.2016

VI. roč.

Exkurzia do Západoslovenského múzea v Trnave a na mestskú vežu

Mgr. Šallaiová, Mgr. Bubánová

 

30.9. a 3.10.2016

V. – IX. ročník

Účelové cvičenie

Všetci triedni učitelia

 

30.9. a 3.10.2016

I. – IV. ročník

Didaktické hry

Všetci triedni učitelia

 

2. a 7.10.2016

I.A a I.B

Návšteva miestnej knižnice

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová

 

4.10.2016

VII.A

Dyňobranie

Mgr. Danišová

 

11.10.2016

Všetky

Deň mlieka

Mgr. Michalicová + triedni učitelia

 

13.10.2016

Všetky

Deň jablka

Mgr. Stračárová + triedni učitelia

 

19.10.2016

II.A, II.B, III.A, III.B, IV., VI.

Kocky na kolesách – lego výstava

Mgr. Bubánová

PaedDr. Kristová

Mgr. Holická

Mgr. Pavlíková

Mgr. Zemková

Mgr. Chudjaková

 

19.10.2016

VIII. ročník

Dni športu

Mgr. Macháč

Šimon Horváth 2. miesto (888) – ABC futbalistu;
Peter Kučera 4. miesto – Penaltový festival;
Lucia Čapkovičová – 8. miesto (124);
Alžbeta Remenárová 11. miesto (73)

20.10.2016

VII.A, VII.B

Exkurzia do Nitry

Mgr. Šallaiová
Mgr. Danišová

 

20.10.2016

IV. ročník

Vybíjaná najmladších žiakov (súťaž z Kalokagatie)

Mgr. Mojžišová

3. miesto (3)

22.10.2016

I.A, I.B, III.A, IV.

Divadelné predstavenie v Bábkovom divadle Novej scény v Bratislave: Opice z našej police

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová, Mgr. Holická, PaedDr. Kristová

 

25.10.2016

V.

Lego Day

Mgr. Piňková

 

25.10.2016

VIII.: Čapkovičová, Kiselová, Melicherová, Nádaská, Remenárová, IX.: Drozdová, Kostolanská, Krajčovičová K., Masaryková

Súťaž vo volejbale – dievčatá
regionálne kolo

Mgr. Macháč

2. miesto, postup do finálovej skupiny o 4.-6. Miesto v okrese

26.10.2016

VIII., IX. Barutík, Cibulka, Facuna, Horváth, Junas, Kučera, Padyšák, Toráč

Súťaž vo volejbale – chlapci
regionálne kolo

PaedDr. Puškár

1 miesto, postup do finále o 1.-3- miesto v okrese

27.10.2016

VIII.

Crazy day – jesenná párty

Mgr. Michalicová

 

4.11.2016

IX.

Exkurzia do EBO

Mgr. Bubánová

 

4.11.2016

Žiaci Tomašovič (VI.), Gula, Bača, Matovič (VII.A),Horváth, Kučera, Šimko, Zachar, Pecár, Cibulka (VIII.) a Junas, Toráč, Padyšák (IX.)

Coca-cola Cup 1. Kolo

Mgr. Macháč

PaedDr. Puškár

Postup do 2. kola

8.11.2016

I.A, I.B, II.A, II.B, III.B

Divadelné predstavenie Hrnček var divadla Babadlo (Prešov)

Mgr. Mojžišová

 

8.11.2016

Žiaci V. a VIII. ročníka Hulík, Hyža, Matovič, Rolenčík, Čapkovičová

Stolnotenisový turnaj chlapcov, v Jasl. Bohuniciach – pod hlavičkou Kalokagatie
oblastné kolo

Mgr. Macháč

1. miesto

9.11.2016

Žiačky VII. a VIII. ročníka

Stolnotenisový turnaj dievčat v Trnave Kalokagatii

Mgr. Macháč

 

10.11.2016

Žiaci VIII. a IX. ročníka

Kam na strednú školu

Mgr. Stračárová

 

11.11.2016

Žiaci II.A,B, III.A,B

Vyučovanie v miestnej knižnici

Triedne učiteľky

 

14.11.2016

Žiaci III. a IV. roč.

Anglické predstavenie v kultúrnom dome

Triedne učiteľky

 

15.11.2016

Vybraní žiaci VII.A, VII.B a IX ročníka

Návšteva v dome Bohunka pre starších ľudí

Mgr. Šallaiová

 

22.11.2016

Žiaci VIII. a IX. ročníka Barutík, Cibulka, Facuna, Horváth, Junas, Kučera, Padyšák, Toráč; Čapkovičová, Drozdová, Kiselová, Kostolanská, Krajčovičová, Masaryková, Melicherová, Nádaská, Remenárová

Majstrovstvá okresu vo volejbale

Mgr. Macháč

2. miesto chlapci, 4. miesto dievčatá

23.11.2016

Žiaci I.A,B

Exkurzia v EBO

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová

 

25.11.2016

Žiaci VIII. (Bubán, Gašpárek, Nádaská, Šeligová) a IX. ročníka (Junas, Ivančík, Sokol, Krajčovičová)

Súťaž Náboj junior

Mgr. Bubánová

Žiaci VIII. ročníka: 33. Z 361 v rámci Slovenska;
84. Zo 661 v rámci Slovenska a Čiech.

28.11.2016

V. ročník

Energoland Mochovce

Mgr. Piňková

 

30.11.2016

Žiaci VI., VII., VIII. a IX. ročníka: Tomašovič, Gula, Cibulka, Horváth Š., Kučera, Šimko, Pecár, Junas, Padyšák, Toráč

Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov ZŠ

Mgr. Macháč

2 miesto

1.12.2016

Žiaci 1. stupňa

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko

 

 

5.12.2016

II.A, II.B, III.B

Exkurzia do Mochoviec

Mgr. Chudjaková Mgr. Zemková
Mgr. Pavlíková

 

6.12.2016

Žiaci Hulík (V.), Matovič (VII.A), Rolenčík a Hyža (VIII.); Hetešová (VII.B), Čapkovičová L. a Remenárová A. (VIII.)

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

Mgr. Macháč

1. miesto chlapci,
2. miesto – dievčatá

6.12.2016

Všetci žiaci

Sférické kino

Triedni učitelia

 

6.12.2016

Žiaci IX. ročníka pre všetkých žiakov

Mikuláš

Mgr. Stračárová

 

7.12.2016

Žiaci III. A IV. roč.

Pytagoriáda – školské kolo

Mgr. Holická, Mgr. Pavlíková, PaedDr. Kristová

3. roč. M. Vagovič,

4. roč. D. Uváčik

8.12.2016

Žiaci V., VI., VII. a VIII. roč.

Pytagoriáda – školské kolo

Mgr. Bubánová,

Mgr. Danišová

5. roč. P. Prítrský,

6. roč. T. Hutta,

7. roč. M. Rapantová

8. roč. B. Bubán

9.12.2016

Žiaci VI. ročníka

Vianočné trhy v TT

Mgr. Bubánová

 

9.12.2016

Žiaci VII. A

Vianočné trhy v TT

Mgr. Danišová

 

14.12.2016

Žiaci VI., VII. a VIII. ročníka

Cosmos Discovery

Mgr. Bubánová

Mgr. Danišová

 

15.12.2016

Žiaci V. ročníka

Vianočné trhy v TT

Mgr. Piňková

 

17.12.2016

 

Turnaj vo florbale

PaedDr. Puškár

 

20.12.2016

II.A, III.A, IV.

Koledovanie Dobrá novina – v škole

Mgr. Chudjaková

 

21.12.2016

Žiaci II.A, III.A, III.B, IV. ročníka

Koledovanie Dobrá novina – v dome dôchodcov Bohunka

Mgr. Chudjaková

Mgr. Pavlíková

 

22.12.2016

 

Vianočné triedne besiedky

Triedni učitelia

 

22.12.2016

 

Vianočné posedenie s rodičmi

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pavlíková

 

10.1.2017

Žiaci 1. stupňa

Triedne kolo Hollého pamätníka

Triedne učiteľky

 

13.1.2017

Žiaci VIII. ročníka

Exkurzia na Úrad vlády a do parlamentu

Mgr. Šallaiová

Mgr. Michalicová

 

16.1.2017

Žiaci II. – IV. ročníka

Celoslovensky sa zúčastnilo takmer 13.000 žiakov.

Čitateľsko-výtvarná súťaž Čitateľský oriešok (organizovaná vydavateľstvom RAABE)

Mgr Chudjaková

 

19.1.2017

Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka

Prednáška Ľudská sexualita, jej zmysel a dizajn

Mgr. Šallaiová

 

19.1.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka. Horváth M., Rolenčík, Horváth Š., Junas, Hyža, Barutík, Pecár, Šimko, Sokol, Toráč

Basketbal ZŠ – okresné kolo

PaedDr. Puškár

4. miesto

2.2.2017

Všetci žiaci

Školský karneval

Mgr. Stračárová

 

14.2.2017

Ondrej Tomovič (VII.A), Dušan Junas (IX)

Dejepisná olympiáda

Mgr. Šallaiová

 

15.2.2017

Žiaci VII. a VIII. ročníka: Hetešová, Čapkovičová L., Matovič, Hyža

Trakovická loptička

Mgr. Macháč

Lucia Čapkovičová – 1. miesto

15.2.2017

Alex Drvár – VII.A

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mgr. Michalicová

2. miesto

15.2.2017

I. – IV. roč.

Hollého pamätník – školské kolo

PaedDr. Kristová,
Mgr. Zemková

1. miesto neudelené
2. miesto A. Mruškovičová,
3. miesto D. Bokorová (poézia)
2. miesto E.K.Danajková a A.M.Tökölyová,
3. miesto A. Strečanský.
Špeciálna cena: T. Strýček

27.2. – 3.3.2017

VII., VIII. a IX. r.

Lyžiarsky výcvik

Mgr. Macháč

 

3.3.2017

I.A, II.A,B, III.A,B, IV.

Večer s Dobšinským

PaedDr. Kristová, triedne učiteľky

 

6.3.2017

I.A,B

Návšteva obecnej knižnice

Triedne učiteľky

 

6.3. – 29.5.2017

IV. ročník

Plavecký výcvik

PaedDr. Kristová

 

7.3.2017

II.A,B, III.A,B

Návšteva obecnej knižnice

Triedne učiteľky

 

8.3.2017

V., VII. a VIII. r .

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise

Mgr. Macháč

4. miesto: M. Hulík (V.), T. Matovič (VII.A), T. Hyža (VIII.) a A. Rolenčík (VIII.)

10.3.2017

Žiaci I. – IV. ročníka

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mgr Pecárová, Mgr. Pavlíková, Mgr. Zemková

 

10.3.2017

IV.

Návšteva obecnej knižnice

PaedDr. Kristová

 

14.3.2017

3. roč. M. Vagovič,

4. roč. D. Uváčik

5. roč. P. Prítrský

Pytagoriáda – okresné kolo

Mgr. Pavlíková

Prítrský 6. Miesto – úspešný riešiteľ

14.3.2017

Aleš Michalica – VI. roč.

Hollého pamätník – obvodné kolo

Mgr. Stračárová

 

15.3.2017

6. roč. T. Hutta,

7. roč. M. Rapantová,

8. roč. B. Bubán

Pytagoriáda – okresné kolo

Mgr. Danišová

 

15.3.2017

Matúš Kuba-Danaj – VI. roč.

Hollého pamätník – obvodné kolo

Mgr. Stračárová

 

15.3.2017

Žiačky VIII. r.

Spoločné čítanie knihy – so staršími ľuďmi v Bohunke

Mgr. Šallaiová

 

16.3.2017

Branislav Bubán – VIII. roč.

Fyzikálna olympiáda

Mgr. Bubánová

 

16.3.2017

Žiačky V., VI. a VII. roč.: Tomašovičová, Režnáková, Rapantová, Pálková, Blatnická, Juríková E., Nádaská, Mrvová, Juríková B., Tökölyová A., Krejčíková, Kostolanská

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej mladších žiačok – základné kolo

Mgr. Mojžišová

1. miesto

20.3.2017

Žiaci I., II., III., IV., V., VI., VIII. a IX. ročníka

Matematický klokan

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová, Mgr. Pavlíková,

Mgr. Bubánová

Bubán Jakub, Hutta Tobias, Mruškovičová Aneta, Bubán Branislav sa umiestnili medzi 10% najlepších, mali vyše 90 %

20.3.2017

Žiaci VIII. roč.

Beseda s policajtkou kpt. Mgr. V. Morvayovou: Trestná zodpovednosť

Mgr. Šallaiová

 

21.3.2017

Žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.B

Návšteva detského dopravného ihriska v Galante

Mgr. Mojžišová, Mgr. Pecárová, Mgr. Chudjaková, Mgr. Zemková, Mgr. Pavlíková

 

21.3.2017

Anna Tökölyová (V.), Patrik Žemla (V.), Ondrej Tomovič VII.A

Biblická olympiáda – dekanátne kolo (úroveň okresu)

Mgr. Vivodík

2. miesto

22.3.2017

Všetci žiaci

Deň vody

Mgr. Danišová, Mgr. Holická

 

23.3.2017

Žiaci prvého stupňa

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Mgr. Pecárová

1. miesto A. Pastucha III.B, 2. miesto M. Vagovič III.B, 3. miesto R. Jankovič IV.

29.3.2017

Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka Bača, Baranovský M., Bardač M., Cibulka, Horváth Š., Kostolanský, Kučera, Padyšák., Plesník, Šimko

Florbal žiakov ZŠ
1. kolo

Mgr. Macháč

3. miesto

31.3.2017

 

Večer hlasného čítania

Mgr. Michalicová,

Mgr. Piňková,

Mgr. Stračárová,

Mgr. Šallaiová

 

3.4.2017

Všetci žiaci

Šermiarsko-divadelné predstavenie kompánie Via historica: Cesta slovenskou históriou od Sama po Štefana

Vedenie školy

 

3. – 8.4.2017

Všetci žiaci

Zber papiera

Vedenie školy

 

4.4.2017

Žiaci III.A, IV.

Návšteva detského dopravného ihriska v Galante

Mgr. Holická, Bc. Prelovská

 

4.4.2017

Žiačky V., VI. a VII. roč.

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej mladších žiačok

Mgr. Pecárová

 

4.4.2017

T. Hutta, M. Kuba-Danaj (VI.), B. Bubán, S.Bubánová (VIII.)

Okresné kolo matematickej olympiády Z 6 a Z 8

Mgr. Bubánová

Úspešní riešitelia: Hutta 6. miesto,

Bubán 6. miesto,

Bubánová 8. miesto

6.4.2017

Žiaci VII., VIII. a IX. ročníka

Futbal (Jednota) Cup - základné kolo

PaedDr. Puškár,
Mgr. Macháč

3. miesto

7.4.2017

Všetci žiaci

Deň narcisov

Mgr. Stračárová

 

7.4.2017

II.A, II.B, III.B, IV., kreatívny krúžok (VI. a VII. A/B)

Výroba veľkonočnej výzdoby

Mgr. Danišová

a triedne učiteľky

 

11.4.2017

Všetci žiaci (pozvaní)

Veľkonočné tvorivé dielne

Mgr. Holická,
Mgr. Danišová

 

19.4.2017

Žiaci Tomašovič (VI.), Gula, Bača, Matovič (VII.A),Horváth, Kučera, Šimko, Zachar, Pecár, Cibulka, Baranovský (VIII.) a Junas, Toráč, Padyšák (IX.)

Coca-cola Cup 2. kolo (4 družstvá – menej ako okres)

 

Spolu 4 kolá, v 4. kole bolo 8 najlepších družstiev.

Mgr. Macháč

PaedDr. Puškár

2. miesto

19. a 20.4.2017

 

Zápis žiakov do prvého ročníka

Mgr. Mojžišová, Mgr. Zemková, učiteľky 1. stupňa

 

19. – 25.4.2017

Všetci žiaci

Anglický týždeň

Mgr. Michalicová

 

24.4.2017

Žiaci VIII. roč.: Bubán, Horváth Š., Gašpárek

IQ olympiáda – kraje BA, TT a NR

Mgr. Danišová

B. Bubán – 27. miesto (ale nepostupuje)

24.4.2017

Žiaci prvého stupňa

Prehadzovaná – okresné kolo

Mgr. Pecárová

 

24.-28.5.2017

Vybraní žiaci III-IX. ročníka

Slovakia Cup – asistovanie pri futbale

 

 

24.-28.5.2017

Žiaci 1. stupňa

Týždeň hlasného čítania

Učiteľky 1. stupňa

 

26.4.2017

Žiaci VII.A, VIII. a IX. ročníka

Špačinský kros – súťaž v behu

Mgr. Macháč

Laura Nádaská – 2. miesto staršie žiačky,
Dušan Junas – 3. miesto starší žiaci

29.4. – 4.5.2017

V. – VIII. ročník

Poznávací zájazd do Londýna a Paríža

Mgr. Michalicová

Mgr. Piňková

 

12.5.2017

Šimon Horváth VIII. ročník

Školské dni športu

Mgr. Macháč

1. miesto – celoslovenské kolo

14.5.2017

Žiaci 1. stupňa

Deň matiek

Mgr. Mojžišová, učiteľky 1. stupňa, Mgr. Danišová

 

15.5.2017

Michaela Mojžišová, Adriana Čapkovičová

Spievanie pre starších ľudí v Bohunke – Deň matiek

Mgr. Piňková

 

17.5.2017

Žiaci rôznych ročníkov 2. stupňa

Deň Zeme

Mgr. Danišová, Mgr. Holická, PaedDr. Kristová, Mgr. Macháč, Mgr. Mojžišová, Mgr. Piňková, PaedDr. Puškár

 

18.5.2017

Žiaci V. roč.

Deň matiek

Mgr. Piňková

 

19.5.2017

I.A, I.B, II.A, II.B, V., Vi., IX.

Prednášky z CPPPaP

Mgr. Šallaiová

 

19.5.2017

III.A, III.B, IV., V., VI., VII.A, VII.B, VIII.

Kúzelná fyzika

Mgr. Bubánová

 

19.5.2017

Žiaci I. a II. ročníka

Beseda s pracovníčkami CPPPaP: Zdravý životný štýl

Mg. Šallaiová

 

22.5.2017

Žiaci VIII. roč.

Beseda s policajtkou: Šikanovanie a drogové závislosti

Mgr. Šallaiová

 

24.5.2017

Žiaci VI. roč.

Deň matiek

Mgr. Bubánová

 

25.5.2017

Žiaci IX. roč.

Beseda s policajtkou: Šikanovanie a drogové závislosti

Mgr. Šallaiová

 

26.5.2017

Žiaci VI. roč.

Beseda s policajtkou: Šikanovanie a drogové závislosti

Mgr. Šallaiová

 

26.5.2017

VII.A, VII.B, VIII., IX.

Večer spoločenských hier

Mgr. Stračárová, Mgr. Šallaiová, Mgr. Danišová, Mgr. Michalicová, Mgr. Macháč

 

29.5.2017

Všetci žiaci

Spoločné fotografovanie

Mgr. Veselský

 

30.5.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka: Padyšák, Barutík, Horváth Š., Kučera

Midi cool voley – žiaci – 1. kolo (okresné)

Mgr. Macháč

1. miesto

2.6.2017

Všetci žiaci

Medzinárodný deň detí

Mgr. Stračárová + žiaci IX. roč.

 

5.6.2017

VIII.: Čapkovičová, Kiselová, Nádaská, Remenárová, IX.: Drozdová, Kostolanská, Krajčovičová K., Masaryková

Midi cool voley – žiačky – 1. kolo (okresné)

Mgr. Macháč

4. miesto

8.6.2017

23 žiakov V., VI., VII. a VIII. ročníka

Športové hry v Chtelnici

Mgr. Macháč, PaedDr. Puškár

Dievčatá: 3. miesto vybíjaná

12.-16.6.2017

III.A, IV.

Škola v prírode

Mgr. Holická, PaedDr. Kristová

 

16.6.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka

Midi cool voley – žiaci – krajské kolo

Mgr. Macháč

 

19.6.2017

Žiaci 1. stupňa

Športové dopoludnie na tenisových kurtoch, zorganizované ŠK Blava

 

 

19.6.2017

Žiaci VIII. a IX. ročníka

Múzeum holokaustu v Seredi

Mgr. Šallaiová, Mgr. Michalicová

 

19.6.2017

Žiaci V. a VI. ročníka

Exkurzia - Včelárska paseka

Mgr. Bubánová, Mgr. Piňková,

Mgr. Stračárová

 

20.6.2017

Žiaci I. – IV. ročníka

Metodický deň

Triedni učitelia

 

20.6.2017

Žiaci V. – IX. ročníka

Účelové cvičenie

Triedni učitelia

 

20.6.2017

Žiaci II. – IX. ročníka

Koncert LETart

Triedni učitelia

 

20.6.2017

Rodičia, hasiči, bývalí žiaci a žiaci VIII. a IX. ročníka

Family cup

PaedDr. Puškár
Mgr.  Macháč

 

21.6.2017

Žiaci VIII. ročníka

Výlet – Strečno

Mgr. Michalicová
Mgr. Strečanský

 

21.6.2017

Žiaci V. a VI. ročníka

Výlet – Devín, Bratislava

Mgr. Piňková
Mgr. Bubánová

 

21.6.2017

Žiaci VII. a IX. ročníka

Beseda s Mgr. Surjakovou: Príprava na manželstvo

Mgr. Šallaiová, Mgr. Danišová, Mgr. Macháč,

Mgr. Stračárová

 

22.6.2017

Žiaci I. a II. roč. a III.B

Výlet s kapitánom Morganom – Senec

Mgr. Pecárová
Mgr. Mojžišová
Mgr. Chudjaková
Mgr. Zemková
Mgr. Pavlíková

 

22.6.2017

Žiaci VIII. ročníka

Exkurzia do Mochoviec

Mgr. Bubánová
Mgr. Michalicová

 

22.-24.6.2017

Žiaci IX. ročníka

Výlet – Planinka

Mgr. Stračárová
Mgr. Šallaiová

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Obcou schválený projekt Moderné vzdelávanie - digitalizácia ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice vrámci ktorého sme zakúpili magneticko - keramické tabule do všetkých tried, interaktívnu techniku ako aj notebooky pre všetkých učiteľov.

V spolupráci s obcou sme vypracovali projekt na modernizáciu telovične, kde sme zakúpili potrebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy.

Zároveň čakáme na schválenie projektu modernizácie učebne fyziky ako aj biologicko - chemickej učebne na ktorom smne sa tiež podieľali.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 5.04.2017

Druh inšpekcie:

Cieľ:

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka v zákaldnej škole

Kontrolu vykonala zamestnankyňa Štátnej školskej inšpekcie so sídlom vTrnave

Za Štátnu školsku inšpekciu

Mgr. Dagmar Prochádzková

Záver

Školský koordinátor a administrátor zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administratívutestov celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ boli v kontrolovanej skupine dodržané. V priebehu sa nevyskytli rušivé momenty.

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 11.04.2017

Druh inšpekcie:

Finančná kontrola na vzdelávacie poukazy za rok 2016/2017

Kontrolu vykonali v zamestnanci Okresného úradu Trnava, odbor školstva

Vedúci konreolnej skupiny : Mgr. Viera Štrbíková

Člen konrolnej skupiny: Ing.Jozef Matúš

Člen kontrolnej skupiny: Mgr. Martina Domoráková

Cieľ:

Cieľom overovania bola správnosť použitia metód a postupov pri realizácii systému financovania záujmového vzdelávania na škole, vydávania vzdelávacích poukazov a zabezpečenie záujmového vzdelávaniana škole, poskytovania nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy, kontrola ich čerpania v súlade s cieľmi podľa § 6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školskom roku 2015/2016

Záver

Finančnou kontrolou na mieste za kontrolované obdobie neboli v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Zhrnutie za šk.rok 2016/2017

Začiatkom školského roka sme v triedach kde boli značne poškodené žalúzie sme vymenili za nové. V jesennom období prebehla čiastočná rekonštrukcia telocvične, kde sa vymenili staré basketbalové koše za nové, doplnili gymnastické kruhy a hrazdy. Zakúpili sme nové lavičky ako aj nové hádzanárske bránky, certifikované bránky na florbal, digitálnu tabuľu na skóre a novú sieť aj s anténkami na volejbal. Koncom školského roka sme pre záujem žiakov ešte zakúpili pomôcky na športovú aktivitu Kinball.

Koncom kalendárneho roka škola zakúpila nové keramické tabule ako aj daprojektory, ktoré umožňujú interaktívny vyučovací proces. Všetkým učiteľom boli zakúpené notebooky s cieľom ich využitia pre inovatívno - kreatívnu výučbu.

Učebné pomôcky, aj za prispenia rodičov sú priebežne dopĺňané a inovované (I stupeň).

Aj keď situácia sa čiastočne zlepšila, stále mešká dodávka niektorých učebníc.

Pre školníka bola zakúpena motorová píla a tri odpadkové koše. V priebehu roka bolli opravené a na novo vymaľované kontajnery, nakoľko už boli v dezolátnom stave.

Potreby a pripravované plány:

- prechod na elektonickú triednu knihu a elektronickú žiacku knižku

- zakúpenie vhodného programu, ktorý by uľahčil indentifikáciu obedov pomocov čipu a umožňoval by tak ľahké prihlasovanie ako aj odhlasovanie školských obedov cez internetovú stránku školy

- umožneniť rodičom v rámci dňa otvorených dverí na škole zúčastniť sa vyučovacieho procesu s využitím moderných prvkov a metód vo vyčovacom procese

Dňa 23.06.2017 bola škola odovzdaná konateľom firmy Heston, ktorá komplexne rekonštruuje interiér školy. Predpokladaný termín ukončenia prác je 20.11.2017

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne príspevky 386 001.- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky za ŠKD 1 096.- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5246.- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príspevok obce pre deti MŠ a ZŠ 6 800.- €

Cestovné žiakov z Paderoviec 1 046.- €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Cestovné žiakov z Radošoviec 1 544.- €

Kultúrne poukazy 1 036.- €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila, sú reálne, určené tak, aby rešpektovali vonkajšie i vnútorné podmienky školy. V súlade s koncepčnými zámermi sme volili varianty učebných plánov zakotvené v ŠkVP.

Našim strategickým cieľom je dosiahnuť v krátkom časovom horizonte kvalitatívne zlepšenie kompetencií našich žiakov, vybudovanie vedomostnej spoločnosti za aktívnej podpory IKT.

Vedenie školy zabezpečovalo aj aktívne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich učiteľov a vedúcich pracovníkov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Vyučovacie výsledky sú nad úrovňou celoslovenského priemeru, čo dokazujú výsledky testovania žiakov 9. ročníka známeho ako T9 alebo monitor. Rozmiestňovanie končiacich žiakov je na 100%.

Postupne sa snažíme o znižovanie počtu vymeškaných hodín.

Informatizácia a využívanie IKT je nadštandardné.

Škola poskytuje široký priestor aj športovým aktivitám, žiaci sa úspešne zapájajú do mnohých súťaží.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

V budúcnosti by sme chceli zlešiť spoluprácu s rodičmi, viac a aktívnejšie ich zapájať do diania v škole.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina (reading, watching, speaking)17 Mgr. Ivana Michalicová
Krúžok IKT23 Mgr. Monika Holická
Krúžok IKT24 Mgr. Vladimír Strečanský
Krúžok kreatívny12 Mgr. Helena Danišová
Matematika pre deviatakov15 Mgr. Lucia Bubánová
Slovenčina pre deviatakov15 Mgr. Lenka Stračárová
Stolnotenisový krúžok24 Mgr. Ondrej Macháč
Športový krúžok20 Mgr. Barbora Chudjaková
Technický krúžok20 Mgr. Vladimír Strečanský
Učenie hrou13 PaedDr. Beáta Kristová
Volejbalový krúžok29 Mgr. Lenka Šallaiová
Vybíjana12 Mgr. Zuzana Pecárová
Vybíjaná19 Mgr. Katarína Mojžišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi môžeme rozdeliť na

- metodicko-odbornú a poradensko-konzultačnú činnosť

- kultúrno-spoločenskú a športovú činnosť.

Tradične škola organizuje 3-krát do roka rodičovské združenia (schôdzky rodičov), na ktorých sa riešia nielen výchovno-vzdelávacie úspechy alebo problémy žiakov, ale tiež spolupráca pri organizovaní a spolufinancovaní aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov.

Rodičia sa nemalou mierou finančne podieľajú na nákupe školských pomôcok a potrieb pre výchovno - vzdelávací proces našich žiakov.

Rodičovská rada financuje počas školského roka cestovanie žiakov na športové, vedomostné a umelecky zamerané súťaže.

Prispeli na dofinancovanie vedomostných súťaží ako Max, Maxík, Všetkovedko, Klokan, v ktorých sa vyžaduje zápisné alebo štartovné.

Rovnako tak prispievajú žiakom 4. ročníka na plavecký výcvik, časť financií smeruje žiakom na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik a koncoročné školské výlety. Deviataci dostávajú príspevok na rozlúčkovú slávnosť.

Koncoročné odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy v súťažiach, ktoré v tomto školskom roku boli vo forme nákupných poukážok, sú tiež financované z prostriedkov rodičov. Rodičia financujú aj ocenenie riaditeľom školy, ktoré sa udeľuje najlepšiemu žiakovi školy.

Rodičovské združenie prispelo všetkým žiakom našej školy na poistenie proti úrazom pri školských aj mimoškolských akciách, ktoré sú v súlade s plánom práce školy.

Škola sa snaží priblížiť rodičom nielen cez rodičovské združenia, ale pokúša sa zapájať rodičov aj iným spôsobom. V tomto školskom roku sa konal napr. futbalový turnaj otcov sa synov. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa škola môže prezentovať na verejnosti a vtiahnuť do svojich aktivít aj samotných rodičov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa prezentovala na verejnosti vystúpením na Deň matiek, tiež sa zapojila do Dňa Zeme - akcie organizovanej obcou.

Spolupracujeme so Športovými klubmi Blava Jaslovské Bohunice hlavne v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež vo futbale, tenise a stolnom tenise.

Tešíme sa tiež spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Jaslovských Bohuniciach a miestnymi organizáciami (Paderovce, Radošovce), ktoré majú žiacke hasičské družstvá.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anton Puškár

V Jaslovských Bohuniciach, 14. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria