Navigácia

Školský vzdelávací program

ŠVP pre 1. stupeň

 

ZÁKLADNÁ    ŠKOLA  S MATERSKOU ŠKOLOU

J A S L O V S K É      B O H U N I C E

     

 

 

Školský vzdelávací program

 

pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

 

Vzdelávanie hrou - moderný trend v školstve

 

 

 

 

 

 

Školský rok : 2016/2017

 

 

 

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ

Vzdelávanie hrou – moderný trend v školstve

 

Vzdelávací program:

Stupeň vzdelania: ISCED 1

Dĺžka štúdia: štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa: 919 30 Jaslovské Bohunice 341

IČO: 378 365 79

Riaditeľ školy: PaedDr. Anton Puškár

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Stanislav Veselský

Ďalšie kontakty: telefón 033/55 92 403

                            mail : zsjbohunice@gmail.com

 

Zriaďovateľ:

Názov:  Obec Jaslovské Bohunice

Adresa: Nám. Sv. Michala  36/10 A

Kontakty: Ing. Daniela Heribanová

 

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od: 1.9.2016

ŠkVP prerokovaný v Rade školy:

                                                Podpis riaditeľa

 

I. Všeobecná charakteristika školy

 

 

 

 1. Veľkosť školy

 

 

Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice je plno-organizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na I. stupni  je sedem tried so 118žiakmi. Celkový počet žiakov školy je 237. Paralelné triedy sú v 1., 2., 3. a 7. ročníku. Všetky triedy sú rozdelené v súlade s § 29 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. i s jeho úpravou platnou od 1. januára 2014 o maximálnom počte žiakov v triedach 5. – 9. ročníka. Pri danom počte žiakov a tried je kapacita školy postačujúca, k čomu napomáha využívanie novovybudovaných podkrovných priestorov, v ktorých vznikli špeciálne učebne. V učebni pre výučbu hudobnej výchovy máme k dispozícii klavír, veľký xylofón, rôzne inštrumentálne nástroje z Orffovho inštrumentára, CD prehrávač s veľkým reproduktorom, a keďže je vybavená aj prenosným interaktívnym plátnom, notebookom s ďalšími reproduktormi a dataprojektorom, využívame ju aj na iných predmetoch pri delených skupinách. Okrem bežných tried máme po rekonštrukcii špeciálnu učebňu fyziky – v rámci projektu Moderné IKT technológie vo fyzikálnom vzdelávaní – vybavenú novou interaktívnou tabuľou s príslušným softwérom a 20 tabletmi, ku ktorým sme zafinancovali špeciálnu skrinku na ich nabíjanie. Súčasťou moderného podkrovia našej základnej školy sú tiež učebňa chémie a výtvarnej výchovy, dve učebne IKT, učebňa environmentálnej výchovy s interaktívnou tabuľou E-beam a jazykové laboratórium s panelom. Zriadili sme tri oddelenia ŠKD. Knižnica je umiestnená v spoločenskej miestnosti na prízemí školskej budovy a je spojená s obecnou knižnicou. Využívame ju nielen v rámci návštevných hodín, ale najmä počas hodín slovenského jazyka a literatúry, na ktorých pracovníčka obecnej knižnice pripraví pre žiakov netradičnú a zaujímavú hodinu, počas ktorej sa prehlbuje dnes už väčšinou veľmi krehký vzťah dieťaťa ku knihe a samozrejme sa tým zvyšuje aj čitateľská gramotnosť našich žiakov. Na I. poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť. Je možné využívať aj školskú cvičnú kuchynku.

Školská budova sa nachádza na sídlisku mimo hlavnej cesty, v bezprostrednej blízkosti športového areálu. Je situovaná v školskom parku, v ktorom  sa nachádzajú takmer 40-ročné stromy a výsadba je priebežne dopĺňaná novými drevinami. Súčasťou školskej budovy je aj školská jedáleň a telocvičňa.

 

 1. Charakteristika žiakov

 

 

Okrem žiakov z Jaslovských Bohuníc, ktorých je väčšina, navštevujú Základnú školu s materskou školou Jaslovské Bohunice aj žiaci z Paderoviec (7 žiakov – I. stupeň a 5 žiakov – II. stupeň), čo je miestna časť Jaslovských Bohuníc. Z obce Radošovce, ktorá patrí do školského obvodu, dochádza do našej školy 20 žiakov (7 žiakov- I. stupeň a 13 žiakov – II. stupeň). Týchto do školy vozí školský autobusový spoj a cestovné majú uhrádzané buď ministerstvom (žiaci z Radošoviec), alebo z obecného rozpočtu (Paderovce). Školu v tomto školskom roku navštevujú aj 4 žiaci z Malženíc (3 žiaci – I. stupeň a 1 žiak – II. stupeň). V porovnaní s minulým školským rokom stúpol počet žiakov školy o 9, a tento prírastok ovplyvnil počet tried – šiesta trieda sa rozdelila na dve siedmacke.

Žiaci so ŠVVP sú sledovaní a podľa potreby rediagnostikovaní v CPPPaP v Trnave, spolupracujeme aj so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva „Maják“ na Kollárovej ulici v Trnave, s Centrom ŠPP na Čajkovského ul. v Trnave a s Centrom ŠPP pri ŠZŠ M. Beňovského vo Vrbovom. Pedagógovia so žiakmi pracujú podľa odporúčaní zo špeciálno–pedagogických vyšetrení. Spolupracujeme s rodičmi, a tí následne komunikujú so psychológmi vyššie spomínaných centier na termínovaných stretnutiach. Vlastného psychológa ani špeciálneho pedagóga nemáme. V treťom ročníku pokračuje v školskej dochádzke žiačka s telesným postihnutím, pre ktorú sú zabezpečené všetky podmienky jej vzdelávania.

 

 1. Charakteristika pedagogického zboru

 

 

V našej škole pôsobí 21 pedagogických zamestnancov, z ktorých dvaja sú vo vedení školy, 13 pedagogických zamestnancov je zároveň triednymi učiteľmi. Jeden pedagogický zamestnanec, ktorý nie je triednym učiteľom, zastáva funkciu výchovného poradcu. Náplňou jeho práce je pomoc pri diagnostikovaní žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na II. aj na I. stupni. Náboženstvo na škole vyučuje učiteľ a miestny kňaz; učiteľ je zároveň zástupcom riaditeľa školy a miestny kňaz učí na čiastočný úväzok. ŠKD má tri oddelenia, pracujú v nich tri vychovávateľky.

Pedagogickí zamestnanci pre primárne vzdelávanie sú učitelia s viacročnou praxou. Odbornosť všetkých pedagogických zamestnancov, aj tých, ktorí vyučujú na I. stupni predmety ako cudzí jazyk od 1. ročníka, informatiku od 2. ročníka a náboženskú výchovu, sú pre tieto predmety plne kvalifikovaní. V tomto školskom roku použila 60 kreditov kolegyňa s aprobáciou MAT a BIO na prihlášky na vykonanie I. atestácie, ktorú by mala ukončiť v tomto školskom roku. Vyučujúca s s aprobáciou SJL a NoS si bude rozširovať svoju aprobovanosť o DEJ, čím zvýšime kvalifikovanosť našich učiteľov pre výučbu humanitných predmetov pre nižšie stredné vzdelávanie (druhý stupeň). Na prvom stupni máme aj pedagogického zamestnanca, ktorý má druhú atestáciu.

 

 1. Organizácia prijímacieho konania

 

            Povinná školská dochádzka začína začiatkom toho školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a zároveň dosiahne školskú spôsobilosť. Ak zákonný zástupca požiada, aby bolo prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ.

Pri prijímaní do 1. ročníka je zriadená komisia, ktorá posudzuje školskú spôsobilosť.

 

TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

je zamerané na:

- vystihnutie tvarov - schopnosť rozlišovať,

- jemnú motoriku - koordináciu ruky,

- vystihnutie vzťahov veľkosti, množstva a poradia,

- pozorovaciu schopnosť,

- schopnosť koncentrovať sa,

- schopnosť zapamätať si, chápať názorové predmety a situácie, chápať reč a obsah.

Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo–motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa.

 

 

 1. Dlhodobé projekty

 

Škola každoročne realizuje niekoľko rozvojových projektov zameraných prevažne na výpočtovú techniku, šport, zdravý spôsob života, ale aj modernizáciu vyučovania. Úspešnosť je zhruba 50%, čo škole prináša určité mimo-rozpočtové zdroje. V týchto aktivitách chceme pokračovať aj v budúcnosti. V spolupráci s obcou sú predkladané rozvojové projekty na modernizáciu školských priestorov a na ich vybavenie. Máme zrekonštruované všetky sociálne zariadenia v škole. Je doriešený a novovybudovaný bezbariérový vstup do školskej budovy a zrekonštruovaný vstup s liatou protišmykovou úpravou podlahy. Taktiež bola zrekonštruovaná telocvičňa a oplotenie školského areálu. Prebehla aj rekonštrukcia osvetlenia všetkých tried a chodieb. Namontované boli úsporné svetelné zdroje, ktoré by mali priniesť výraznú úsporu. Súčasťou učebných plánov jednotlivých predmetov je problematika environmentálnej výchovy, protidrogové aktivity, či dopravná výchova. Na vyučovanie environmentálnej a protidrogovej výchovy slúži nová environmentálna učebňa v podkrovných priestoroch, ktorá už je vybavená potrebným nábytkom, interaktívnou tabuľou. Témy ako predchádzanie šírenia drog, diskriminácia, šikanovanie a iné sociálno-patologické javy sa snažíme žiakom podávať zábavnou a náučnou formou, napr. prostredníctvom výchovných koncertov, rôznych besied a prednášok, ktoré nám okrem iných ponúka a zabezpečuje CPPPaP Trnava, alebo si ich vyhľadávame aj z vlastnej iniciatívy sami.

 

 1. Spolupráca s rodičmi a s inými subjektmi

 

 

Dobrú spoluprácu školy s rodičmi našich žiakov považujeme za jeden z kľúčových momentov, ktorý sa výrazne premieta do kvality výchovno-vzdelávacieho programu. Rodičia dostávajú informácie o práci svojich detí a o činnosti školy prostredníctvom žiackych knižiek, triednych schôdzok, internetovej stránky školy, dní otvorených dverí, prostredníctvom informácií v regionálnej tlači a tiež osobnými stretnutiami.

            V škole pracuje rada školy a rodičovská rada, ktoré sa pravidelne niekoľkokrát do roka stretávajú.

Zloženie rady školy je v súlade s novým školským zákonom. Zastúpením rodičov a delegovaných zástupcov obce a pedagogických i nepedagogických zamestnancov sa na všetkých kompetentných prenášajú požiadavky na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania. Rodičovská rada pri ZŠ sa schádza podľa plánu práce a na zasadnutia je pravidelne prizývaný riaditeľ školy. Rodičia majú možnosť získať informácie o práci školy a svojich detí v nej na troch schôdzkach rodičov. Rada rodičov finančne prispieva na skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

            Významná je spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s Centrom špeciálneho poradenstva v Trnave, ktoré usmerňujú našu prácu so žiakmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia a s integrovanými žiakmi.

            Pri riešení výchovných problémov spolupracujeme s príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorí v škole realizujú prednášky a besedy.

Za posledné roky „vyrástli“ v obci moderné športoviská, ktoré sa pravidelne využívajú na hodinách telesnej výchovy. V obci a v jej blízkom okolí pôsobí niekoľko subjektov, ktoré sú vždy ochotné pomôcť zvládať úlohy školy v oblasti nadštandardného vzdelávania (plavecký výcvik, lyžiarsky výcvikový kurz, škola v prírode).

 

 

 

 1. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

 

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odborné učebne pre vyučovanie fyziky a chémie, vybavené interaktívnou tabuľou a 20 tabletmi, 1 učebňa výpočtovej techniky (25 počítačov + interaktívna tabuľa), jazykovú učebňu (18 počítačov + interaktívna tabuľa), učebňu výtvarnej výchovy s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou, environmentálnu učebňu (nová učebňa v podkrovných priestoroch – s interaktívnou tabuľou), učebňu hudobnej výchovy (s tabuľou s interaktívnym plátnom), školské dielne, kuchynku, spoločenskú miestnosť a dve samostatné triedy pre činnosť ŠKD. Hudobné štúdio v podkrovných priestoroch slúži zároveň ako miestnosť pre výchovné koncerty. Jeho kapacita je viac ako 100 miest. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Sú potrebné pri delení skupín na jednotlivých vyučovacích predmetoch.

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a modernizovať, čomu v minulom školskom roku výrazne finančne napomohla rodičovská rada, ktorá zakúpila pre vyučujúcich vybrané didaktické pomôcky.

Vlastné školské ihrisko nemáme, ale priamo v areáli školy je futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré môže škola, spoločne s priľahlými plochami, využívať na športovanie. Pri činnostiach s deťmi nižších ročníkov a v ŠKD je k dispozícii moderné a bezpečné detské ihrisko Lienka, ktoré je na sídlisku hneď v susedstve školy.

Za obdobie posledných rokov bolo z finančných prostriedkov obce zrealizované zateplenie celej školskej budovy, výmena okien za plastové, prestrešenie školy sedlovou strechou, a následne vznik špeciálnych učební, rekonštrukcia kúrenia, školskej kuchyne, všetkých sociálnych zariadení, výmena podláh v triedach a na chodbách a výmena osvetlenia tried. Vo všetkých triedach je už vymenený školský nábytok, ktorý svojou nastaviteľnosťou spĺňa anatomické požiadavky všetkých vekových kategórií.

Zrekonštruovaný bol tiež vstup do školskej budovy, čím sa zabezpečil bezbariérový prístup. Zrekonštruovaním oplotenia školského areálu sa nám podarilo zamedziť voľnému vstupu nepovolaných osôb nielen v čase vyučovania, ale najmä mimo neho.

 

 

 1. Škola ako životný priestor

 

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme neustály dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a celého školského areálu. Pravidelne obmieňame nástenky nielen v triedach, ale i na chodbách a dopĺňame ich o aktuálne informácie a produkty detí. Na poskytovanie aktuálnych informácií o škole slúži aj internetová stránka školy www.jaslovskebohunice.edupage.org. O zaujímavých podujatiach školy informujeme tiež prostredníctvom miestnych novín, v ktorých je príloha „Lienka“ venovaná škole.

 

 

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je zabezpečenie ochrany zdravia, pričom prihliadame na základné fyziologické potreby žiakov a snažíme sa vytvárať čo najlepšie podmienky pre ich zdravý vývin.

Organizácia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní vychádza z platných predpisov a je podrobne rozpracovaná v Pracovnom poriadku, v Školskom poriadku a v interných predpisoch školy. Na splnenie tejto úlohy je potrebné neustále pripomínať zásady bezpečnosti pri všetkých činnostiach v škole. Všetci žiaci sú na začiatku roka poistení proti úrazu pri všetkých školských aj mimoškolských činnostiach, organizovaných v súlade s plánom práce školy.

Poučenie o zásadách bezpečnosti sa vykonáva na začiatku školského roku na všetkých vyučovacích predmetoch a je zaznamenané v triednej dokumentácii; pri špecifických činnostiach sa poučenie robí bezprostredne pred ich zahájením. Organizovaniu mimoškolských akcií predchádza informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Pracovníci školy absolvujú raz za dva roky periodické preškolenie BOZP a PO a novoprijatí vstupné školenie. Periodické prehliadky zariadení v školských priestoroch robí každoročne komisia pozostávajúca z pracovníkov jednotlivých úsekov. Z tejto prehliadky v prípade zistenia nedostatkov vyplynú konkrétne opatrenia a za odstránenie zistených nedostatkov sú zodpovedné konkrétne osoby. Škola má dohodu a spolupracuje s externými pracovníkmi v oblasti ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Nevyhnutnosťou pre realizáciu Štátneho vzdelávacieho programu je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním psychohygieny, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – primerané svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Dôležitý je tiež vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). Škola realizuje projekt školské ovocie, ktoré je vďaka sponzorovi pre žiakov zdarma. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a požívanie iných škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a tiež pravidelná bezpečnostná kontrola.

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

 

 1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

 

 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme.

Dôležitým cieľom je dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, tiež je našou snahou zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov oblasti cudzích jazykov so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Keďže MŠVVaŠ SR vyhlásilo školský rok 2016/207 za Rok čitateľskej gramotnosti a odporúča ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach v základných školách s odporúčaním využiť disponibilné hodiny v rámci ŠkVP, naša škola bude podporovať čitateľskú gramotnosť detí v rámci možností na všetkých hodinách a tiež spoluprácou s miestnou knižnicou.

Je potrebné podporovať aj finančnú gramotnosť, najmä v predmetoch ako je MAT, OBN a v rôznych súvislostiach s využitím medzipredmetových vzťahov na ostaných vyučovacích hodinách.

 

Cieľom výchovy našej školy je:

 • venovať sústavnú pozornosť medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ - žiak, žiak - žiak, vytvárať optimálnu pracovnú atmosféru na škole (riešiť problémové správanie),
 • posilňovať úctu k rodičom a k ostatným osobám,
 • podnecovať a rozvíjať cielené sebahodnotenie žiakov,
 • formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie,
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať ako pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

 

 

Cieľom vzdelávania našej školy je:

 • umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch,
 • dať každému žiakovi šancu, aby rozvíjal svoje schopnosti, talent a záujmy a zažil úspech,
 • pre každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací program,
 • uskutočňovať poznávacie a vzdelávacie exkurzie pre žiakov ZŠ a rozvíjať tým zážitkové vnímanie žiakov (orientácia na národné povedomie, na vlastenectvo),
 • vyučovanie orientovať na získanie kompetencií.

 

 

 1. Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

 

Na našej základnej škole už od primárneho vzdelávania majú deti možnosť získavať základné vedomosti a zručnosti pri práci s výpočtovou technikou. Naučiť sa čítať, písať a počítať v prvom ročníku dnes už u mnohých prvákov nie je žiadnou novinkou, a preto zvládnuť tieto zručnosti aj v cudzom jazyku vo veku, kedy sa dieťa najľahšie učí, je vhodnou formou získavania vedomostí potrebných pre každodenný život.

Vzdelávanie v materských školách je tiež predprimárnym stupňom vzdelávania, a preto metodika vyučovania primárneho vzdelávania aj stupeň vzdelania sa výrazne posúvajú dopredu. V tom nám výrazne napomáha modernizácia školských priestorov i učebných pomôcok a rovnako aj inovujúce prvky a metódy vyučovania. V práci so žiakmi primárneho vzdelávania je prínosom znížený počet žiakov v triede, čo umožňuje vyučujúcim individuálny prístup ku každému žiakovi.

Už od najnižších ročníkov zapájame žiakov do riešenia vedomostných súťaží a pri športových súťažiach v nich podporujeme zmysel pre spravodlivosť, pre súťaživosť, pre cieľavedomosť, pre kolektívnosť i pre vzájomnú komunikáciu.

Prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) vyučujeme už od prvého ročníka, čím sa snažíme pripraviť našich žiakov pre uplatnenie sa v praktickom živote, v ktorom im dnes znalosť cudzieho jazyka môže veľmi pomôcť.

 

Stupeň vzdelania ISCED 1 (primárne vzdelanie) – dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.

Stupeň vzdelania ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelanie) – dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania – dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou.

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1

 

 

 1. Profil absolventa

Absolvent primárneho vzdelávania by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má – podľa odporúčania Európskeho parlamentu a Rady Európy z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie – osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 

 • Sociálne komunikačné kompetencie:

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií.

 

 • Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky:

- používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov.

 

 • Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií:

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- vie používať rôzne vyučovacie programy,

- získal základy algoritmického myslenia,

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

 

 • Kompetencia učiť sa učiť sa:

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

 

 • Kompetencia riešiť problémy:

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom.

 

 • Osobné, sociálne a občianske kompetencie:

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky a svoje schopnosti,

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

 

 • Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj týkajúci sa jeho vkusu,

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

 

 

1.1. Školský stupeň vzdelania

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.

 

Žiak, ktorý vzhľadom na druh a stupeň svojho znevýhodnenia nemôže v celku plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých alebo všetkých predmetoch a postupuje podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, jeho učebné výsledky sa priebežne aj súhrnne na vysvedčení hodnotia podľa individuálnych kritérií. Na vysvedčení v doložke, alebo v rámci súhrnného slovného hodnotenia triedny učiteľ uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu.

 

 

 

 1. Pedagogické stratégie

 

 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

Pri prevencii sociálno-patologických javov sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako iba besedy. Osvedčenou metódou sa javia výchovné koncerty, ktoré svojím obsahom a formou prevedenia zaujmú aj toho najmenšieho poslucháča.

Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Dôležitým odporúčaním do tohto školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich – pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vo vyučovaní využívame IKT.

 

 

 1. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

 

Pre integráciu žiakov so ŠVP je nevyhnutná spolupráca s rodičmi a podmienkou je aj súhlas rodiča s diagnostikovaním dieťaťa.

Diagnostikovanie žiakov so špeciálnymi potrebami robí škola v spolupráci s CPPPaP v Trnave, SCŠPP Kollárova Trnava. Špeciálneho pedagóga ani psychológa na škole nemáme.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

 • žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.

- žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom), žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,

 • žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • žiak s nadaním.

 

3.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je – okrem všeobecných cieľov – vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali a prežívali vlastný život, a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

 

 

3.2. Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach základných škôl (integrované vzdelávanie)

 

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je potrebné vytvoriť mu špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pod podmienkou, že jeho zákonný zástupca s tým súhlasí.

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia.

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií.

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Podľa potreby môže škola spolupracovať aj so špeciálnou školou.

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne podľa potreby s ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi.

V rámci primárneho vzdelávania na našej škole eviduje spoluprácu s CPPPaP výchovný poradca. Táto spolupráca sa týka žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nie sú psychológom odporúčaní na individuálnu integráciu, ale majú vypracované odporúčania práce s učiteľom a rodičom. Hodnotenie ich vzdelávacích výsledkov je v súlade s prílohou č. 2 metodického pokynu č. 22/2011.

 

 

 1. Začlenenie prierezových tém

 

Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov.

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, regionálna výchova a ľudová kultúra, dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke a ochrana života a zdravia.

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré budú v našej skole súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov. Časť prierezovej témy dopravná výchova bude realizovaná i prostredníctvom návštevy dopravného ihriska a kurzov pod vedením odborníkov PZ.

Téma ochrany života a zdravia bude realizovaná prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania: v 1. až 4. ročníku formou didaktických hier 1-krát v roku a v 5. až 9. ročníku formou účelového cvičenia 2-krát ročne. Okrem toho budú prostredníctvom vyučovania realizované úlohy v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu a v oblasti protidrogovej prevencie.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, o vzťahoch s ľuďmi a o smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • porozumel sebe a iným;
 • optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;
 • uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;
 • osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
 • nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
 • získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
 • rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
 • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

 

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa ako prierezová téma prelína všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou a náboženskou výchovou. Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich – na veku primeranej úrovni – ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

 

Mediálna výchova

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným cieľom mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;
 • pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;
 • osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov;
 • nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií.

 

Multikultúrna výchova

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
 • spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
 • akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
 • uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra

Prierezová téma Regionálna výchova a ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a k postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra má potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy, alebo sa môže realizovať prostredníctvom voliteľného vyučovacieho predmetu. Vhodnými formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná realizácia prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania – vo vyučovacích metódach a organizačných formách.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu;
 • vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, k obci, k regiónu a ku krajine;
 • rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Zámerom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni;
 • osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...);
 • pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla;
 • uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

 

Ochrana života a zdravia

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, ako aj zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a na ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc;
 • osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
 • rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, aký je jeho pokrok, v čom má nedostatky či rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme aj na normatívne hodnotenia výsledkov žiakov. Všeobecné podmienky o hodnotení a klasifikácii sú obsiahnuté v školskom poriadku. Učebné osnovy predmetov obsahujú kritéria hodnotenia pre daný predmet.

Dbáme o to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Pri hodnotení sa riadime týmito zásadami:

- hodnotíme mieru zvládnutia, zlepšenia, prípadne zhoršenia, odhaľujeme slabé a silné miesta,

- snažíme sa, aby malo pozitívno-motivačný charakter,

- za dôležitý považujeme pedagogický takt voči žiakovi a primeranú náročnosť,

- žiakov vedieme k sebahodnoteniu,

- celkové hodnotenie je uskutočnené prevažne známkou,

- priebežné hodnotenie má rôzne podoby (slovné, známkou, bodové).

 

Kritériá na hodnotenie:

- miera zvládnutia výstupov jednotlivých predmetov,

- úroveň komunikačných zručností,

- zapojenie sa do riešenia problémov vo vyučovacom procese, spolupráca a postoje k riešeniu,

- príprava na vyučovanie,

- rozvíjanie schopností a zručností.

 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie:

- písomné a grafické práce,

- pohybové a hudobné prejavy,

- ústne skúšanie,

- skupinová práca,

- príprava referátov,

- domáce úlohy,

- úroveň vedenia zošitov,

- vlastné aktivity,

- rozhovory, diskusia,

- problémové úlohy.

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Vnútroškolská kontrola je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť práce školy. Je potrebné, aby bola premyslená, systematická a sústavná. Cieľom nášho vnútorného systému kontroly je sledovať dodržiavanie platných právnych predpisov, vnútorných predpisov školy a úloh, ktoré vyplývajú z plánu práce školy.

Pri hodnotení pedagógov postupujeme na základe stanovených kritérií hodnotenia. Na hodnotenie pedagogickej práce učiteľov a uplatňovanie inovačných trendov využívame poradné orgány školy. Naším cieľom kontroly a následne hodnotenia pedagógov je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce zamestnancov školy a zároveň konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.

Na základe získaných poznatkov z kontroly zamestnancov sa následne vykonáva hodnotenie práce zamestnancov.

 

Vnútorná kontrola na našej škole má 2 stupne:

1. stupeň vykonáva zástupca riaditeľa u svojich podriadených,

2. stupeň vykonáva riaditeľ školy u všetkých zamestnancoch školy.

 

Formy kontroly: rozhovor, pozorovanie, dotazník, analýza materiálov, testy, previerky, hospitácie. Hospitácie postupujú podľa vopred vypracovaného plánu.

 

 1. Zamestnávateľ u pedagogických a odborných zamestnancov hodnotí:

 

 1. výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:
 • motivácia žiakov k učeniu,
 • vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích žiakov,
 • rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti,
 • rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu,
 • rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a spravodlivosť,
 • prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti,
 • spolupráca s rodičmi a s inými organizáciami,
 • organizovanie mimoškolských aktivít.

 

 1. kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:
 • rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti.
 • individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu,
 • práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi.
 • dodržiavanie a využívanie pracovného času,
 • plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,
 • dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi,
 • správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

 

 1. náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti:
 • využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,
 • spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov,
 • zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia,
 • vykonávanie špecializovaných činností,
 • vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii,
 • iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií.

 

 1. mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ:
 • rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov,
 • stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania,
 • tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,
 • absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu,
 • kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia,
 • uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,
 • zvyšovanie svojho právneho vedomia.

 

 1. U vedúcich PZ a OZ je možné hodnotiť aj:
 • kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce,
 • ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva,
 • využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov,
 • dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu,
 • manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre zamestnancov).

 

 1. Uvedené zásady a kritériá hodnotenia sú spracované v hodnotiacom hárku.

 

 1. Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov:
  1. 0 bodov          – nedostatočné výsledky
  2. 1 bod              – podpriemerné výsledky
  3. 2 body            – priemerné výsledky
  4. 3 body            – nadpriemerné výsledky
  5. 4 body            – mimoriadne dobré výsledky

 

 1. Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom:
 1. 0%-10%  z celkového počtu možných bodov hodnotenia - nedostatočné výsledky,
 2. 11%-30%  z celkového počtu možných bodov hodnotenia - podpriemerné výsledky,
 3. 31%-60%  z celkového počtu možných bodov hodnotenia - priemerné výsledky,
 4. 61%-90%   z celkového počtu možných bodov hodnotenia  -nadpriemerné výsledky,
 5. 91%-100% z celkového počtu možných bodov hodnotenia - mimoriadne dobré výsledky.

 

 1. O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam, ktorý sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa založí do osobného spisu zamestnanca.

Zamestnávateľovi umožňuje systém kontroly a hodnotenia zamestnancov objektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a odmeňovať tých, ktorí prispievajú ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu organizácie ako celku.

U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať a rozvíjať profesionálne správanie, plnenie pracovných úloh, kontinuálne vzdelávanie a sebavzdelávanie, ktoré bude prispievať k dosiahnutiu cieľov školy.

 

 1. Hodnotenie školy - autoevaluácia

 

       Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú žiakom predkladané.

       Vlastné hodnotenie školy je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti a na posúdení, ako škola spĺňa stanovené ciele.

 

Oblasti autoevalvácie:          - podmienky k vzdelávaniu

     - prostredie - klíma školy

  - priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vzdelávania

  - úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      - výsledky vzdelávania

      - riadenie školy

      - úroveň výsledkov práce školy

      - spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

      - vzťahy s rodičmi a s verejnosťou

 

Nástroje autoevalvácie:        - rozbor dokumentácie školy

 • rozhovory s učiteľmi, rodičmi a žiakmi
 • dotazníky
 • kontrolné a porovnávacie previerky, testy
 • swot analýza

Podiel na autoevalvácii:       - vedenie školy

 • pedagogickí zamestnanci
 • žiaci
 • rodičia

Cieľ:                                      - zistiť aktuálne informácie o stave školy, ktoré budú využité pri plánovaní ďalšieho rozvoja školy

Kritériá autoevalvácie:        - kritériá si škola stanoví podľa jednotlivých oblastí evaluácie

Časový rozvrh autoevalvácie:

 • hospitačná činnosť (vedenie školy, vedúci MZ, PK, vzájomné) – priebežne
 • testy                                                                                                       november, apríl
 • porovnávacie previerky (vyučujúci)                                                      priebežne
 • hodnotenie klímy školy (dotazníky)                                                      marec
 • sebahodnotenie pedagógov                                                                   jún
 • rozbor pedagogickej dokumentácie                                                       priebežne
 • hodnotiaca správa                                                                                  september

IV. Školský učebný plán

 1. – 4. ročník

 

 Školský rok 2016/2017

Vzdelávacia

oblasť

Predmety

1.

2.

3.

4.

pov/roz.

1.-4.

spolu

Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk

9

 

8

 

6

1

6

2

29

3

32

Prvý cudzí jazyk

 

1

 

2

3

 

3

 

6

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

6

41

Príroda

 a spoločnosť

Prvouka

1

 

2

 

 

 

 

 

3

 

3

Prírodoveda

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

3

Vlastiveda

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2

9

Matematika

a práca s

informáciami

Matematika

4

1

4

 

3

2

3

2

14

5

19

Informatika

 

 

 

1

1

 

1

 

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

22

Človek

a hodnoty

Etická  / náboženská

 výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

Človek a svet

práce

Pracovné

vyučovanie

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Umenie

 a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

2

 

1

1

1

 

6

1

7

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

11

Zdravie

 a pohyb

Telesná výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Povinné hod.

 

20

 

20

 

20

 

21

 

81

 

81

Voliteľné h.

 

 

2

 

3

 

5

 

5

 

15

15

Hodiny spolu

 

22

23

25

26

96

96

 

Poznámky:

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23 (viď ŠVP), pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26 (viď ŠkVP).

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy (viď ŠVP). Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom – spravidla v priebehu jedného roka.

3. Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk – ako povinný vyučovací predmet sa žiaci učia tak od tretieho ročníka, pričom v prvom a druhom ročníku je voliteľný.

4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. Pri výchove a vzdelávaní ISCED I delíme triedy na skupiny v predmetoch: ANJ, NBV, IFV, ETV vo štvrtom ročníku.

5. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút.

6. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu (viď ŠkVP).

 

V. Hodnotenie a klasifikácia žiakov primárneho vzdelávania

 

Na návrh riaditeľa školy pedagogická rada schválila nasledovný postup pri klasifikácii žiakov primárneho vzdelávania:

 

Žiaci 1. ročníka

budú v predmetoch, ktoré ŠVP predpisuje ako povinné, aj vo voliteľných predmetoch podľa ŠkVP, hodnotení známkou (výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný). Predmet NBV/ETV sa nehodnotí známkou a na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvedie namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval.

 

Žiaci 2. ročníka – 4. ročníka

Všetky predmety ŠVP a voliteľné ŠkVP budú hodnotené známkou. Náboženská výchova / etická výchova - namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval.

 

Postupy celkového hodnotenia a klasifikácie na konci klasifikačného obdobia, ako aj hodnotenie správania žiakov sa riadia vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria