Navigácia

Záverečná správa 2015/2016

Záverečná správa 2015/2016 - ZŠ

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice

Adresa školy

č. 341

Telefón

+421 033/5592403

E-mail

zsjbohunice@gmail.com

www stránka

jaslovskebohunice.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Jaslovské Bohunice

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Anton Puškár

033/5592403

 

rs.puskar@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Helena Danišová

033/5592403

 

helenadanisova@centrum.sk

ZRŠ

 

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Ingrid Bokorová

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Lucia Bubánová

 

 

Janka Kocánová

 

ostatní zamestnanci

Eva Radošovská

 

 

 

 

zástupcovia rodičov

Ing. Mário Rapant

 

 

Ing. Marek Heteš

 

 

Zuzana Kureková

 

 

 

 

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ľubomír Bokor

 

 

Ing. Jozef Sýkora

 

 

Ing. Peter Slivenský

 

iní

Miroslav Remenár

 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľa školy pracovali podľa plánov vypracovaných na šk. rok 2015/2016. Úlohou vedúcich komisií bolo koordinovať prácu členov komisie a metodického združenia po stránke metodickej, obsahovej so zameraním na plnenie cieľov a úloh vytýčených v pláne práce.

Na zasadnutiach MZ a PK sa pravidelne prehodnocovalo plnenie cieľov a úloh, hľadali sa opatrenia a východiská na riešenie problémových situácií. Odovzdávali sa skúsenosti, nové poznatky a inovačné trendy nadobudnuté vzdelávaním.

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1. stupeň + ŠKD

Mgr. Ĺubica Zemková

všetky predmety 1. stupňa

 

PK spoločenskovedná

Mgr. Lenka Stračárová

SJL, CJ. DEJ, OBN, ETV, NBV, HUV

 

PK prírodovedná

Mgr. Lucia Bubánová

MAT, FYZ, BIO, CHE, GEG, INF

 

PK výchov

Mgr. Katarína Mojžišová

HUV, VYV, TSV, PVC, TECH

 

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 230

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

2

2

1

2

1

1

1

1

1

12

počet žiakov

32

29

24

26

20

28

28

16

27

230

z toho ŠVVP

 

1

 

1

 

1

2

 

 

5

z toho v ŠKD

24

17

12

13

 

 

 

 

 

66

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 42 / 20 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 2 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym

SOŠ

OU

Iné

Spolu

prihlásení

7

19

 

1

 

27

prijatí

7

19

 

1

 

27

úspešnosť

100%

100%

 

100%

 

100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Pri hodnotení prospechu a správania žiakov sme postupovali podľa Metodických pokynov /MP/ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktoré schválilo MŠ SR pod č. 7/2009-R a internými pokynmi zakotvenými vo vnútornom poriadku školy.

Trieda

ANJ

BIO

CVM

CSJ

ČSP

DEJ

ETV

FRJ

FUP

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

VIII.

2,56

2,38

 

 

 

2,19

 

2

 

2,63

2,56

 

2,75

 

1

IX.

2,15

1,96

 

 

 

2,07

 

1,93

 

2,44

1,78

 

1,78

 

1

I. A

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

I. B

1,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

II. A

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

II. B

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

III.

1,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

IV. A

1,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

IV. B

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

V.

1,9

1,45

 

 

 

1,75

 

 

 

 

1,75

1

 

 

1

VI.

2,64

2,07

 

 

 

2,36

 

1,75

 

2,18

2,36

1

1,86

 

1

VII.

2,11

1,46

 

 

 

2

 

1,68

 

2

1,68

1

1,79

 

1

 

Trieda

KAJ

MAT

NBV

NEJ

OBN

OBV

POP

PCP

PVC

PRI

PDA

PRV

SJL

SPR

SEE

VIII.

 

2,5

 

 

2,19

 

 

 

 

 

 

 

2,31

1,13

 

IX.

 

2,22

 

 

1,74

 

 

 

 

 

 

 

2,22

1,15

 

I. A

 

1,44

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1,5

1

 

I. B

 

1,25

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1,5

1,06

 

II. A

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

1,6

1

 

II. B

 

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29

 

1,43

1

 

III.

 

1,38

 

 

 

 

 

 

 

 

1,21

 

1,58

1

 

IV. A

 

1,85

 

 

 

 

 

 

1

 

1,92

 

2,15

1

 

IV. B

 

1,31

 

 

 

 

 

 

1

 

1,38

 

1,38

1

 

V.

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,95

1,05

 

VI.

 

2,43

 

 

1,43

 

 

 

 

 

 

 

2,25

1

 

VII.

 

2,36

 

 

1,79

 

 

 

 

 

 

 

2,11

1

1

 

Trieda

ŠPP

TEH

THD

TSV

TEV

TBR

TZP

TOF

VLA

VUM

VYV

ZEM

VIII.

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

IX.

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

I. A

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

I. B

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

II. A

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

II. B

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

III.

 

 

 

 

1

 

 

 

1,33

 

1

 

IV. A

 

 

 

 

1

 

 

 

2,23

 

1

 

IV. B

 

 

 

 

1

 

 

 

1,54

 

1

 

V.

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1,1

 

VI.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

VII.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

VIII.

16

16

0

0

IX.

27

27

0

0

I. A

16

16

0

0

I. B

16

16

0

0

II. A

15

15

0

0

II. B

14

14

0

0

III.

24

24

0

0

IV. A

13

13

0

0

IV. B

13

13

0

0

V.

20

20

0

0

VI.

28

28

0

0

VII.

28

28

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

VIII.

16

1352

84,50

1330

83,13

22

1,38

IX.

27

3448

127,70

3443

127,52

5

0,19

I. A

16

677

42,31

677

42,31

0

0,00

I. B

16

785

49,06

785

49,06

0

0,00

II. A

15

940

62,67

940

62,67

0

0,00

II. B

14

886

63,29

886

63,29

0

0,00

III.

24

1908

79,50

1908

79,50

0

0,00

IV. A

13

1334

102,62

1334

102,62

0

0,00

IV. B

13

1004

77,23

1004

77,23

0

0,00

V.

20

1530

76,50

1530

76,50

0

0,00

VI.

28

1893

67,61

1891

67,54

2

0,07

VII.

28

3289

117,46

3289

117,46

0

0,00

Výsledky externých meraní

V rámci nezávislého evaluačného projektu KOMPARO boli testovaní žiaci IV. ročníka, ktorí absolvovali nielen test z matematiky a slovenského jazyka, ale aj zo všeobecných študijných predpokladov a to ako prípravu na testovanie T5 a súčasne slúžilo na získanie objektívnych výsledkov o vvedomostiach žiakov pri prechode na II. stupeň.

Testovanie KOMPARo absolvovali rovnako aj žiaci IX. ročníka (príprava na testovanie T9).

 

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Úspešnosť v rámci SR

T9-2016 SJL

27

66,2 %

62,6 %

T9-2016 MAT

27

63,5 %

52,8 %

 

 

 

 

T5-2016 SJL

20

69,63 %

61,99 %

T5-2016 MAT

20

67,59 %

66,62 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

2

2

1

2

1

1

1

1

1

12

šport.prípava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 3.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická výchova 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant1.,2.,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

 

Prvého ročníka

2

32

 

Bežných tried

10

198

 

Špeciálnych tried

0

0

 

Pre nadaných

0

0

 

Spolu

12

230

 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

13

5

 

 

DPP

5

0

 

 

Znížený úväzok

2

1

 

 

ZPS

0

1

 

 

Na dohodu

0

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 

17

17

vychovávateľov

 

2

2

asistentov učiteľa

 

0

0

 

 

 

 

spolu

 

19

19

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

5

2

2.kvalifikačná skúška

2

 

štúdium školského manažmentu

0

 

štúdium aktualizačné

3

1

špecializačné kvalifikačné

0

 

postgraduálne

0

 

doplňujúce pedagogické

 

1

vysokoškolské pedagogické

 

1

vysokoškolské nepedagogické

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola sa na verejnosti prezentuje prostredníctvom webovej stránky školy, v miestnych Blavských novinách vychádza príloha LIENKA, cez ktorú sa ľudia z obce i mimo nej dozvedia o aktualitách, akciách a novinkách týkajúcich sa života našej školy.

Žiaci sa zapájajú do súťaží, či už športových alebo vedomostných.

V školskom roku 2015/2016 na škole prebehlo niekoľko väčších akcií, do ktorých boli zapojení aj rodičia, ktorí takýmto spôsobom môžu spoznať chod školy a súčasne sa škola ukazuje ľuďom aj z iného uhla pohľadu.

Od začiatku školského roka prebehli nasledovné akcie:

23.9.2015 AKO VZNIKÁ KNIHA

Zodpovedná: Mgr. Katarína Mojžišová

Zúčastnení žiaci - Žiaci IV.B triedy

Program: Žiaci navštívili súkromné knihárstvo, kde sa dozvedeli, ako vznikajú knihy, ako sa tlačí text a viažu strany. Spoločne si potom vyrobili a zviazali triednu knihu, do ktorej si budú v škole zapisovať. Návšteva knihárstva bola jednou z aktivít, ktorým sa vyučujúca venuje v rámci svojej triedy - spoločne tvoria knihu s vlastnými príspevkami. Tie na konci školského roka plánujú vydať ako svoju knižku.

24.9.2015 ŠPORTOVÉ HRY 2015 - RUŽINDOL

Zodpovedná: Mgr. Lenka Šallaiová

Zúčastnení žiaci:

Denis Klč - V.

Martin Tomašovič - V.

Laura Nádaská - VI.

Viktória Režnáková - VI.

Lucia Čapkovičová - VII.

Viktória Kiselová - VII.

Anna Mária Kubištová - VII.

Kristína Melicherová - VII.

Natália Nádaská- VII.

Alžbeta Remenárová - VII.

Šimon Horváth - VII.

Matúš Cibulka - VII.

Lukáš Pecár - VII.

Sebastián šimko - VII.

Na akcii sa zúčastnilo 37 škôl, čo je približne 900 žiakov. Športové súťaže neboli hodnotené miestami. Žiaci dostali medaily a diplom.

25.9.2015 PLANETÁRIUM A HVEZDÁRTEŇ HLOHOVEC

Zodpovedná: Mgr. Lucia Bubánová

Zúčastnení žiaci - V. a VI. ročník (spolu 45 detí)

Názov akcie: Vesmírna cesta

Program: Premietanie na kupole spojené s odborným výkladom

29.9.2015 EXKURZIA DO ATÓMOVEJ ELEKTRÁRNE JASLOVSKÉ BOHUNICE

Zodpovedná: Mgr. Ľubica Zemková

Zúčastnení žiaci - I.A, I.B, II.A, II.B ročník (spolu 46 detí)

Program: Prednáška a interaktívne akcie v informačnom centre + prehliadka areálu atómovej elektrárne

ABECEDA FUTBALISTU A ROPE SKIPING

Zodpovedný: PaedDr. Puškár

- bez umiestnenia

1.10.2015 BÁBKOVÉ DIVADELNÉ PREDSTVENIE (Malá scéna Bratislava)

Zodpovedná: PaedDr. Beáta Kristová

Zúčastnení žiaci - všetci žiaci 1. stupňa

Názov predstavenia: Mio, môj Mio

16.10.2015 - DEŇ JABLKA

Zodpovedná: Mgr. Stračárová

- žiaci VIII. ročníka pripravili ochutnávku jablkových dobrôt pre žiakov školy, omaľovánky a vyplňovačky pre mladších žiakov

21.10.2015 - NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA V TRNAVE

Zodpovedná: Mgr. Stračárová - vyučujúca SJL

Zúčastnení žiaci - V. - VIII. ročník

Názov predstavenia: Ostrov pokladov

Zaujímavé a veku primerané divadelné predstavenie - moderne spracovaný tradičný príbeh - v súlade s preberaným učivom literatúry - dobrodružná literatúra

23.10.2015 - DOD v SOŠ RAKOVICE

Zodpovedná: Mgr. Helena Danišová

Zúčastnení žiaci: VIII. a IX. ročník

Program: študenti školy prestavili našim žiakom učebné odbory, možnosti štúdia, priestory školy, pripravili ukážky prác - aranžovanie, ochutnávku jablkových koláčov...

26.10.2015 - EXKURZIA NITRA

Zodpovedná: Mgr. Šallaiová

Zúčastnení žiaci: VI. a VII. ročník

- dejepisná exkurzia so sprievodkyňou

28.10.2015 - DETSKÉ MÚZEUM A PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM BRATISLAVA

Zodpovedná: Mgr. Bubánová

Zúčastnení žiaci: V. a VI. ročník

Program: Prírodovedné múzeum: Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita sveta - mimoriadne pútavo spracované prírodovedné zbierky, ktoré žiakov mimoriadne zaujali

Detské múzeum - téma: Recyklácia a Voda - žiaci mohli priamo manipulovať s predmetmi, o ktorých sa hovorilo, zaujímavo spracované aktuálne témy...

3.11.2015 - COCA-COLA CUP- Madunice

Zodpovedný: PaedDr. Puškár

- súťaž chlapcov vo futbale

- 2. miesto, bez postupu

4.11.2015 - EXKURZIA DO NRSR

Zodpovedná: Mgr. Šallaiová

Zúčastnení žiaci: VIII. a IX. ročník

- exkurzia v súlade s preberaným učivom OBN

12.11.2015 - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ANGLICKOM JAZYKU

- vtipné divadielko s dvoma hercami; zrozumiteľný text, precvičenie a obohatenie slovnej zásoby

Zodpovedná: Mgr. Ivana Michalicová - vyučujúca ANJ

Zúčastnení žiaci: IV. - VIII. ročník

Divadelné predstavenie sa odohralo v spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice

12.11.2015 - KOMPARO

Zodpovedná: Mgr. Danišová

Zúčastnení žiaci: IX. ročník

- cvičné testovanie žiakov IX. ročníka zo SJL a MAT - ako predpríprava na testovanie T9-2016

13.11.2015 - NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

Zodpovední: Mgr. Zemková, Mgr. Chudjaková - triedne učiteľky v 1. ročníku

- spolupráca s pani knihovníčkou B. Hidegéthyovou

Zúčastnení žiaci: 1.A, 1.B

Program: Ako vzniká kniha - od semienka až po stránky knihy - zaujímavé rozprávanie s tvorivými aktivitami pre žiakov

16.11.2015 - NÁVŠTEVA PLANETÁRIA HLOHOVEC

Zodpovední. PaedDr. Kristová, Mgr. Pecárová, Mgr. Mojžišová

Zúčastnení žiaci: III. roč., IV.A, IV.B

Program: Videoprojekcia a odborná veku primeraná interaktívna prednáška na tému PLANÉTY - v súlade s práve preberaným učivom prírodovedy

PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH

Zodpovedné: Mgr. Michalicová, Mgr. Stračárová

- predajnej výstavy kníh sa mohli zúčastniť žiaci I. aj II. stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi

- tradične sa výstava koná pred Vianocami

KOMPARO

- cvičné testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka

Naša škola sa 12. novembra 2015 zapojila do testovania deviatakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry KOMPARO 2015/2016.

Test písalo 18 918 žiakov 9. ročníka a kvarty OG zo 724 škôl.

Výsledkami našich žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Priemerná úspešnosť testovaných žiakov našej školy 74,1 % 64,5 %

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov 60,7 % 59,1 %

% zúčastnených škôl, ktoré v teste získali horší výsledok ako naša škola 94,5 % 81,7 %

TESTOVANIE T5-2015

MATEMATIKA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Priemerná úspešnosť školy v % 69,63 67,59

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 61,99 66,62

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 7,64 0,97

TRAKOVICKÁ LOPTIČKA

Stolnotenisový turnaj Trakovická loptička dňa 17.II. 2016

Účastníci:

Patrik Sýkora I. miesto žiaci

Tomáš Hyža II. miesto žiaci

Adriana Čapkovičová I. miesto žiačky

Martina Čápková II. miesto žiačky

HOLLÉHO PAMÄTNÍK

Hollého pamätník - školské kolo - 17. 2.2016 - vyhodnotenie

II. a III. kategória

II. kategória

poézia

1. Aleš Michalica

2. Natália Blatnická

3. Dávid Petrovič

II. kategória

próza

1. Matúš Kuba-Danaj

2. Veronika Bokorová

2. Viktória Tomašovičová

III. kategória

poézia

1. Šimon Horváth

2. Eva Sobotová

3. Kristína Krajčovičová

III. kategória

próza

1. Peter Kučera

Dňa 17. 2. 2016 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Zúčastnili sa ho žiaci 5. - 8. ročníka, ktorí boli najlepší v triednych kolách. Mali možnosť ukázať svoje recitačné a tak trochu aj herecké schopnosti. Víťazi boli ocenení diplomami a knižnými odmenami a prví v jednotlivých kategóriách postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 21. a 22. 3. 2016 v Trnave.

Mgr. Lenka Stračárová

13.1.2016 - Olympiáda v ANJ

školu reprezentovali Matej Pakán (VII.) a Alexandra Šimončičová (IX.)

pedag. dozor - Mgr. Michalicová

10.2.2016 - Volejbal (ZŠ s MŠ Spartakovská Trnava)

pedag. dozor - Mgr. Šallaiová

12.2.2016 - Turnaj v basketbale (MŠH Trnava)

pedag. dozor - Mgr. Šallaiová

15.2.2016 - Volejbal chlapcov (MŠH Trnava)

pedag. dozor - Mgr. Šallaiová

8.3.2016 - Okresné kolo Pytagoriády (ZŠ Gorkého, Trnava)

- víťazi školského kola - III., IV. A V. roč.

pedag. dozor - Mgr. Bubánová

9.3.2016 - Okresné kolo Pytagoriády (ZŠ Gorkého, Trnava)

- víťazi školského kola - VII., VIII. ročník

školu reprezentoval Branislav Bubán (VII.) - obsadil 1. miesto

Denis Junas (VIII.) - 8. miesto

pedag. dozor - Mgr. Bubánová

10.3.2016 - beseda s príslušníčkou PZ SR - žiaci VIII. ročníka

14.3.2016 - Exkurzia do Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice

- II.A, III., IV.A, IV.B (spolu 66 žiakov + triedni učitelia)

14.3. - 19.3.2016 - zber papiera

- spolu sa nazbieralo 25 205 kg papiera, (najviac VI. ročník - 3 999 kg)

16.3.2016 - Okresné kolo fyzikálnej olympiády (ZŠ Spartakovská Trnava)

školu reprezentoval Richard Bubán (IX.) - obsadil 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom

pedag. dozor - Mgr. Bubánová

5.4.2016 - Krajské kolo matematickej olympiády (ZŠ Gorkého Trnava)

školu reprezentoval Branislav Bubán (VII.) - získal 1. miesto

Stela Polakovičová (VII.) - obsadila 14. - 15. miesto

pedag. dozor - Mgr. Bubánová

5.4.2016 - Hollého pamätník (Západoslovenské múzeum Trnava)

- školu reprezentoval Šimon Horváth (VII.)

pedag. dozor - p. Gvistová

6.4.2016 - testovanie žiakov 9. ročníka T9-2016 z MAT a SJL

MAT - výsledky: naša škola 63,52 %, celoslovenský priemer bol 52,5 %

SJL - výsledky: naša škola 66,22 %, celoslovenský priemer bol 62,4 %

11.4.2016 - Vybíjaná mladších žiačok (MŠH Trnava)

- školu reprezentovali žiačky V., VI. a VII. roč. - obsadili 6. miesto

pedag. dozor - Mgr. Mojžišová

13.4.2016 - Majstrovstvá vo futbale (ZŠ s MŠ Hrnčiarovce)

- školu reprezentovali žiaci VII., VIII. a IX. ročníka - obsadili 2. miesto v skupine, bez postupu ďalej

pedag. dozor - Mgr. Macháč

13.4.2016 - Krajské kolo fyzikálnej olympiády (Gymnázium Hollého, Trnava)

školu reprezentoval Richard Bubán (IX.) - obsadil 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom

pedag. dozor - Mgr. Bubánová

15.4.2016 - Dopravné ihrisko Galanta

- žiaci I.A, I.B a II.B - spolu 46 žiakov + triedne učiteľky

20.4.2016 - Školský pohár SFZ (ZŠ s MŠ K Mahra Trnava)

školu reprezentovalo 10 žiakov II. stupňa - obsadili 3. miesto, bez postupu ďalej

pedag. dozor - Mgr. Macháč

20.4., 21.4.2016 - zápis detí do prvého ročníka

22.4.2016 - Dopravné ihrisko Galanta

- žiaci II.A, III., IV.A, IV.B - spolu 65 žiakov + triedne učiteľky

25.4.2016 - Deň zdravia - celoškolská akcia

- prednáška s odborníčkou na dentálnu hygienu

- súťaž v „aranžovaní“ ovocia a zeleniny

- meranie tepovej frekvencie

- prezentácie - prevencia - alkohol, fajčenie

26.4.2016 - Špačinský jarný kros

školu reprezentovali D. Junas (VIII.), M. Cibulka (VII.), A. Remenárová (VII.), L. Belanská (IX.) a N. Švecová (IX.)

pedag. dozor - PaedDr. Anton Puškár

L. Berlanská - 4. miesto

28.4.2016 - IQ olympiáda (ZŠ Besst Trnava)

školu reprezentovali B. Bubán (VII.), R. Bubán (IX.), M. Čápková (IX.) - ako tím obsadili 2. miesto

pedag. dozor - Mgr. Danišová

30.4. - 3.5.2016 - školský výlet - Tatry

žiaci VI. ročníka - 24 žiakov + 2 učitelia (Mgr. Strečanský, Mgr. Danišová)

v mesiaci - apríl - 1. stupeň - Týždeň hlasného čítania

máj 2016 - Deň matiek

- program detí, ktoré vystúpili v spoločenskom dome

máj 2016 - Večer spoločenských hier

- žiaci 7. až 9. ročníka strávili večer spolu so svojimi triednymi učiteľkami pri spoločenských hrách

10.5.2016 - MINICOOLVOLEY (regionálne kolo pre oblasť Bratislava)

- školu reprezentovali siedmačky Remenárová A., Čapkovičová L., Gabrielová S. a Nádaská N.

- zápasy sa odohrali v ZŠ Sereď

- pedag. dozor: Mgr. Macháč

12.5.2016 - Deň Zeme

- škola sa zapojila do akcie organizovanej obcou a pomohla pri čistení obce (okolia školy)

16.5.2016 - MIDICOOLVOLEY

- zápasy sa odohrali v ZŠ Boleráz

- pedag. dozor: Mgr. Macháč

16.5.2016, 18.5.2016 - exkurzia - Drahovce

- exkurzie sa zúčastnili žiaci II.A, III., IV.A a IV.B

- exkurzia bola zameraná na život včiel, žiaci mali besedu so včelárom a potom výklad počas prechádzky náučným chodníkom + film o včelách

- pedag. dozor: triedne učiteľky

20.5.2016 - MIDICOOL VOLLEY - regionálne kolo žiačok

- školu reprezentovali Remenárová Alžbeta (VII.), Kiselová Viktória (VII.), Drozdová Jana (VIII.), Kostolanská Veronika (VIII.)

- zápasy sa odohrali v ZŠ Chtelnica

- pedag. dozor: Mgr. Macháč

21.5.2016 . Návšteva elektrárne Piešťany

- ako jedna zo súťažných disciplín v celoslovenskej súťaži Hľadá sa energia, ktorej sa zúčastnili deviataci R. Bubán, Š. Drgoň a siedmak B. Bubán (pod vedením Mgr. Bubánovej)

27.5.2016 - exkurzia žiakov V. ročníka do Bratislavy

spojená s vyhliadkovou plavbou loďou, exkurzia - Detské múzeum - interaktívna výstava Hrdinovia všedných dní (Mgr. Bubánová)

27.5.2016 - Exkurzia do Oswienčimu a Krakowa

- žiaci 8. a 9. ročníka

- zodpovedná: Mgr. Šallaiová

ako doprovod: Mgr. Danišová, Mgr. Macháč a PaedDr. Puškár

31.5.2016 - MINICOOL VOLLEY

- žiačky VII. ročníka - Čapkovičová Lucia, Gabrielová Sabina, Nádaská Natália a Remenárová Alžbeta

- hralo sa v ZŠ Studienka

- Zodpovedný: Mgr. Macháč

2.6.2016 - Odborné prednášky z CPPPaP pre žiakov na I. aj II. stupni

- zamerané na zdravý životný štýl, šikanu a kyberšikanu

3.6.2016 - MDD

súťaže pre žiakov školy pripravili deviataci (tr. uč. Mgr. Šallaiová)

3.6.2016 - Večer s Dobšinským

- akcia určená pre všetkých žiakov I. stupňa, vyučujúce pripravili pre deti hry a súťaže formou hľadania pokladu

Všetky aktivity sa odvíjali od Dobšinského rozprávok

7.6.2016 - Kurz plaveckých zručností

- poučenie o bezpečnosti vo vode a pri vode, základné plavecké štýly, prvky sebazáchrany

- žiaci mali zabezpečené 2 inštruktorky plávania

- kurzu sa zúčastnilo 20 žiakov V. ročníka

- vedúca akcie: Mgr. Bubánová

 

školské výlety:

I. stupeň - Galanta - Ranč na striebornom jazere (7.6., 14.6.2016)

VII., VIII. ročník - Trenčín, Piešťany (spolu 41 detí + 2 pedag.)

IX. ročník - Terchová (20 žiakov + 2 pedag.)

13.6. - 18.6.2016 - Škola v prírode

- Oravská Lesná

- žiaci IV. a V. ročníka (spolu 43 žiakov + 5 dospelých vrátane zdravotníka)

- vedúca akcie: Mgr. Bubánová

15.6.2016 - Futbalový turnaj otcov a synov

- zodpovedný: Mgr. Macháč, PaedDr. Puškár

- víťazstvo si odniesol tím otcov

16.6. 2016 - Športové hry Cífer

- výber žiakov II. stupňa

- zodpovedný Mgr. Macháč

20.6.2016 - Odborné prednášky o dospievaní

- „Na štarte k mužnosti“ a „Dospievam alebo život plný zmien“

- žiaci VI. ročníka

- zodpovedná Mgr. Danišová

24.6.2016 - Vodácky výcvik

- aktivity zamerané na bezpečné správanie vo vode a pri vode, praktické aktivity - používanie záchrannej vesty, bezpečné nastupovanie do kanoe, základné vodácke zručnosti v kanoe

- žiaci IV. a V. ročníka

- zodpovedná: Mgr. Lucia Bubánová

27.6.2016 - Tradičný volejbalový zápas medzi deviatakmi a učiteľmi

- netradične zvíťazili učitelia

28.6.2016 - Rozlúčková slávnosť so žiakmi IX. ročníka

30.6.2016 - Udeľovanie ceny riaditeľa školy

- za vzornú reprezentáciu školy v športových súťažiach, výborný prospech a slušné správanie získal cenu riaditeľa školy deviatak Patrik Sýkora

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V septembri 2015 sa 6 učiteľov našej školy zapojilo do národného projektu "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" (I. a II. stupeň). Okrem nových poznatkov zabezpečili škole vybavenie kabinetu telesnej výchovy kvalitnými pomôckami v celkovej hodnote 3000 €.

Obci bol predložený projekt Moderné vzdelávanie - digitalizácia ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, ten bol následne schválený a jeho realizácia prebieha. Týka sa vybavenia tried modernou didaktickou technikou.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 8.6.2011

V školskom roku 2015/2016 sme inšpekčnú činnosť nezaznamenali.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

- priestory školy:

Škola je po celkovej rekonštrukcii, ktorá po etapách trvala niekoľko rokov, no aj napriek tomu budova školy vyžaduje neustále zásahy. V priebehu školského roka došlo k rekonštrukcii učiteľských kabinetov, zborovne a kancelárie zástupcu riaditeľa školy, vrátane výmeny podlahových krytín, nábytku, maľovky stien.

Do všetkých tried boli zakúpené zásobníky na hygienické utierky a tekuté mydlo.

Vo všetkých sociálnych zariadeniach boli vymenené lampy za nové, nakoľko už nevyhovovali bezpečnostným podmienkam.

V priebehu školského roka došlo k zriadeniu registratúrneho strediska, ktoré nahradilo starý archív a súčasne boli pretriedené a doplnené dokumenty a materiály podľa nového zákona o registratúre. Koncom kalendárneho roka bol zakúpený bojler na teplú vodu do podkrovia pre upratovačky, nakoľko museli až dovtedy nosiť teplú vodu na umývanie z prízemia školy.

Počas letných prázdnin boli vymenené ventily, prúdnice a hadice na hydrantoch a to tak, aby spĺňali predpísané normy.

V dvoch triedach boli inštalované nové umývadlá a v jednom kabinete bolo pôvodné umývadlo vymenené za nové.

- zabezpečenie výučby:

Učebné pomôcky, aj za prispenia rodičov sú priebežne dopĺňané a inovované (kostra človeka, torzo ľudského tela). Zapojením sa školy do projektu získala školy pomôcky na telesnú výchovu (žinenky, kriketové loptičky, šmýkadlá, švihadlá, kužele...)

Postupne sú učebne modernizované.

Aj keď situácia sa čiastočne zlepšila, stále mešká dodávka niektorých učebníc.

Vzhľadom na to, že niektoré učebnice chýbajú, dopĺňajú učitelia materiály pre žiakov kopírovaním. Z toho dôvodu bola zakúpený ešte jeden kopírovací stroj.

- potreby a pripravované plány:

Zariadiť zostávajúce učebne školským nábytkom a pre modernizáciu vyučovania nainštalovať postupne v triedach interaktívne tabule resp. dataprojektory. Zabezpečiť nový ozvučovací systém nakoľko starý je už nevyhovujúci. V budúcnosti plánujeme modernizovať učebňu biológie a chémie, zriadiť kanceláriu pre školského psychológa. Postupne by sme vymenili nábytok v školských triedach a vymaľovali triedy.

Škola poskytuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy v školskej jedálni, ktorá je tiež po rekonštrukcii vybavená modernou gastro technikou. Do šatne kuchárok bol zakúpený nový nábytok.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne príspevky 362 471 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky za ŠKD 978 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Dve tretiny na mzdy a zvyšok na materiál 6 548 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Príspevok obce pre deti MŠ a ZŠ 6800 €

Cestovné žiakov z Paderoviec 942 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Cestovné žiakov z Radošoviec 2 007 €

Kultúrne poukazy 992 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele, ktoré si škola stanovila, sú reálne, určené tak, aby rešpektovali vonkajšie i vnútorné podmienky školy. V súlade s koncepčnými zámermi sme volili varianty učebných plánov zakotvené v ŠkVP.

Našim strategickým cieľom je dosiahnuť v krátkom časovom horizonte kvalitatívne zlepšenie kompetencií našich žiakov, vybudovanie vedomostnej spoločnosti za aktívnej podpory IKT.

Vedenie školy zabezpečovalo aj aktívne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich učiteľov a vedúcich pracovníkov prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Vyučovacie výsledky sú nad úrovňou celoslovenského priemeru, čo dokazujú výsledky testovania žiakov 9. ročníka známeho ako T9 alebo monitor. Rozmiestňovanie končiacich žiakov je na 100%.

Postupne sa snažíme o znižovanie počtu vymeškaných hodín. Informatizácia a využívanie IKT je nadštandardné.

Škola poskytuje široký priestor aj športovým aktivitám, žiaci sa úspešne zapájajú do mnohých súťaží. Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

V budúcnosti by sme chceli zlepšiť spoluprácu s rodičmi, viac a aktívnejšie ich zapájať do diania v škole.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Angličtina zábavne

25

 

Mgr. Ľubica Zemková

IKT

25

 

Mgr. Vladimír Strečanský

Krúžok IKT 1

16

 

Mgr. Barbora Chudjaková

Krúžok IKT 2

14

 

Mgr. Monika Holická

Krúžok IKT 3

14

 

Mgr. Lenka Stračárová

Matematika pre deviatakov

22

 

Mgr. Helena Danišová

Rozprávkovo

12

 

Mgr. Veronika Pavlíková

SJL pre deviatakov

26

 

Mgr. Lenka Šallaiová

Šikovné ručičky

19

 

Mgr. Katarína Mojžišová

Športový krúžok (chlapci)

14

 

PaedDr. Anton Puškár

Technický krúžok

23

 

Mgr. Vladimír Strečanský

Učenie hrou

21

 

PaedDr. Beáta Kristová

Volejbal

17

 

Mgr. Lenka Šallaiová

Vybíjaná

19

 

Mgr. Zuzana Pecárová

Vybíjaná

27

 

Mgr. Katarína Mojžišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi môžeme rozdeliť na :

- metodicko-odbornú a poradensko-konzultačnú činnosť

- kultúrno-spoločenskú a športovú činnosť.

Tradične škola organizuje 3-krát do roka rodičovské združenia (schôdzky rodičov), na ktorých sa riešia nielen výchovno-vzdelávacie úspechy alebo problémy žiakov, ale tiež spolupráca pri organizovaní a spolufinancovaní aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov.

Rodičia sa nemalou mierou finančne podieľajú na nákupe školských pomôcok a potrieb pre výchovno - vzdelávací proces našich žiakov.

Rodičovská rada financuje počas školského roka cestovanie žiakov na športové, vedomostné a umelecky zamerané súťaže. Prispeli na dofinancovanie vedomostných súťaží ako Max, Maxík, Všetkovedko, Klokan, v ktorých sa vyžaduje zápisné alebo štartovné. Rovnako tak prispievajú žiakom 4. ročníka na plavecký výcvik, časť financií smeruje žiakom na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik a koncoročné školské výlety. Deviataci dostávajú príspevok na rozlúčkovú slávnosť. Koncoročné odmeny pre žiakov za reprezentáciu školy v súťažiach, ktoré v tomto školskom roku boli vo forme nákupných poukážok, sú tiež financované z prostriedkov rodičov ako aj cena riaditeľa školy pre žiaka za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy.

 Rodičovské združenie prispelo všetkým žiakom našej školy na poistenie proti úrazom pri školských aj mimoškolských akciách, ktoré sú v súlade s plánom práce školy.

Škola sa snaží priblížiť rodičom nielen cez rodičovské združenia, ale pokúša sa zapájať rodičov aj iným spôsobom. V tomto školskom roku sa konal napr. futbalový turnaj otcov sa synov, večer spoločenských hier (pre žiakov II. stupňa)  ako aj Noc s Dobšinským (pre žiakov I. stupňa). Aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa škola môže prezentovať na verejnosti a vtiahnuť do svojich aktivít aj samotných rodičov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa prezentovala na verejnosti vystúpením na Deň matiek, tiež sa zapojila do Dňa Zeme - akcie organizovanej obcou.

Spolupracujeme so Športovými klubmi Blava Jaslovské Bohunice hlavne v oblasti starostlivosti o talentovanú mládež vo futbale, tenise a stolnom tenise.

Tešíme sa tiež spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Jaslovských Bohuniciach a miestnymi organizáciami (Paderovce, Radošovce), ktoré majú žiacke hasičské družstvá.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anton Puškár

V Jaslovských Bohuniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice
  919 30 Jaslovské Bohunice
  Sídlisko 341/1
 • Základná škola:
  +421 033/5592403
  +421 0903592593


  Školská jedáleň:
  +421 033/5592191

Fotogaléria